พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม


กำลังฟัง :๑๐ พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะ กับ ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ 2280 4955 PLAY MP3
จงสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการให้รู้อริยสัจ 871 2691 PLAY MP3
เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน 889 2350 PLAY MP3
กัลยาณมิตรของพระองค์ 728 1953 PLAY MP3
พุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม 982 2418 PLAY MP3
๑๐ พระสูตรของความสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น 9975 3562 PLAY MP3
สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนัก 771 1561 PLAY MP3
ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น 819 1722 PLAY MP3
ทรงเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สาวกชั่วระยะจำเป็น 710 1334 PLAY MP3
ท่อนไม้ที่ลอยออกไปได้ถึงทะเล 732 1483 PLAY MP3
วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้ 800 1335 PLAY MP3
ผู้ไม่ประมาทในความตายแท้จริง 794 1743 PLAY MP3
ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 740 1656 PLAY MP3
ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา 785 1639 PLAY MP3
ทรงเป็นผู้เอ็นดูเกื้อกูล แก่สรรพสัตว์ทั้งปวง 776 1467 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง