พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี


กำลังฟัง :อานาปานสติสมาธิ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พระพุทธเจ้าสอนอะไร 2986 6190 PLAY MP3
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร 2565 4170 PLAY MP3
อริยสัจ ๔ 2413 3584 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 2107 2919 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1978 2083 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1830 2006 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1859 1713 PLAY MP3
เมื่อใด "เธอ" ไม่มี 2297 3318 PLAY MP3
แก้กรรม...โดยตถาคต 1774 3251 PLAY MP3
สิ่งที่เรียกว่า "สัตว์" 1720 1961 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1655 2241 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1533 2141 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1589 1846 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1735 3635 PLAY MP3
อินทรียสังวร 1777 2693 PLAY MP3
“สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 1819 2655 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง