พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด เมื่อใด "เธอ" ไม่มี


กำลังฟัง :อานาปานสติสมาธิ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พระพุทธเจ้าสอนอะไร 2986 6113 PLAY MP3
ปฏิบัติภาวนาเพื่ออะไร 2565 4110 PLAY MP3
อริยสัจ ๔ 2413 3519 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 2107 2859 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1978 2035 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1830 1958 PLAY MP3
อานาปานสติสมาธิ 1859 1653 PLAY MP3
เมื่อใด "เธอ" ไม่มี 2297 3272 PLAY MP3
แก้กรรม...โดยตถาคต 1774 3182 PLAY MP3
สิ่งที่เรียกว่า "สัตว์" 1720 1915 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1655 2178 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1533 2100 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1589 1804 PLAY MP3
ปฏิจจสมุปบาท 1735 3506 PLAY MP3
อินทรียสังวร 1777 2644 PLAY MP3
“สิ่ง” สิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้ง 1819 2611 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง