พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม


กำลังฟัง :ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม 5809 21963 PLAY MP3
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 3677 10501 PLAY MP3
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 3259 6857 PLAY MP3
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 2988 5983 PLAY MP3
ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ 2877 5872 PLAY MP3
หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 2783 5737 PLAY MP3
เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 2759 5144 PLAY MP3
การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ 2668 4889 PLAY MP3
หลักการพูด 2783 5347 PLAY MP3
อย่าหูเบา 2581 4615 PLAY MP3
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 2490 4385 PLAY MP3
มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 2359 4429 PLAY MP3
เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 2473 4054 PLAY MP3
ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม) 2486 3995 PLAY MP3
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 2673 4565 PLAY MP3
ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 2456 4411 PLAY MP3
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” 2569 3949 PLAY MP3
ศีล ๕ 2368 4028 PLAY MP3
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 2434 4368 PLAY MP3
อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ 2511 3497 PLAY MP3
ธรรมดาของโลก 2142 3932 PLAY MP3
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำา 2342 3493 PLAY MP3
ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 2259 3077 PLAY MP3
วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 2148 3126 PLAY MP3
ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 2154 3067 PLAY MP3
วิธีแก้ความหดหู่ 2304 3605 PLAY MP3
สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 1928 3738 PLAY MP3
แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 1778 3405 PLAY MP3
ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 1792 3617 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 1726 3205 PLAY MP3
ลมหายใจก็คือ “กาย” 1928 3628 PLAY MP3
การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 1837 3355 PLAY MP3
ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 1771 3051 PLAY MP3
การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 1902 3249 PLAY MP3
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 1903 3356 PLAY MP3
การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 1899 3269 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง