พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม


กำลังฟัง :สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม 5809 18348 PLAY MP3
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 3677 8187 PLAY MP3
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 3259 5305 PLAY MP3
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 2988 4649 PLAY MP3
ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ 2877 4390 PLAY MP3
หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 2783 4380 PLAY MP3
เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 2759 3792 PLAY MP3
การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ 2668 3626 PLAY MP3
หลักการพูด 2783 3993 PLAY MP3
อย่าหูเบา 2581 3307 PLAY MP3
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 2490 3118 PLAY MP3
มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 2359 3156 PLAY MP3
เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 2473 2872 PLAY MP3
ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม) 2486 2823 PLAY MP3
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 2673 3225 PLAY MP3
ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 2456 2869 PLAY MP3
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” 2569 2823 PLAY MP3
ศีล ๕ 2368 2821 PLAY MP3
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 2434 3032 PLAY MP3
อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ 2511 2396 PLAY MP3
ธรรมดาของโลก 2142 2496 PLAY MP3
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำา 2342 2432 PLAY MP3
ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 2259 2079 PLAY MP3
วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 2148 2096 PLAY MP3
ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 2154 2001 PLAY MP3
วิธีแก้ความหดหู่ 2304 2574 PLAY MP3
สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 1928 2595 PLAY MP3
แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 1778 2342 PLAY MP3
ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 1792 2475 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 1726 2140 PLAY MP3
ลมหายใจก็คือ “กาย” 1928 2544 PLAY MP3
การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 1837 2149 PLAY MP3
ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 1771 2040 PLAY MP3
การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 1902 2281 PLAY MP3
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 1903 2368 PLAY MP3
การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 1899 2226 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง