พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม


กำลังฟัง :หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม 5809 20834 PLAY MP3
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 3677 9619 PLAY MP3
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 3259 6382 PLAY MP3
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 2988 5522 PLAY MP3
ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ 2877 5294 PLAY MP3
หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 2783 5258 PLAY MP3
เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 2759 4690 PLAY MP3
การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ 2668 4431 PLAY MP3
หลักการพูด 2783 4829 PLAY MP3
อย่าหูเบา 2581 4121 PLAY MP3
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 2490 3871 PLAY MP3
มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 2359 3904 PLAY MP3
เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 2473 3565 PLAY MP3
ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม) 2486 3558 PLAY MP3
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 2673 4019 PLAY MP3
ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 2456 3669 PLAY MP3
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” 2569 3482 PLAY MP3
ศีล ๕ 2368 3492 PLAY MP3
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 2434 3813 PLAY MP3
อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ 2511 3031 PLAY MP3
ธรรมดาของโลก 2142 3170 PLAY MP3
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำา 2342 3040 PLAY MP3
ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 2259 2645 PLAY MP3
วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 2148 2703 PLAY MP3
ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 2154 2596 PLAY MP3
วิธีแก้ความหดหู่ 2304 3162 PLAY MP3
สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 1928 3254 PLAY MP3
แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 1778 2933 PLAY MP3
ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 1792 3155 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 1726 2767 PLAY MP3
ลมหายใจก็คือ “กาย” 1928 3224 PLAY MP3
การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 1837 2755 PLAY MP3
ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 1771 2609 PLAY MP3
การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 1902 2825 PLAY MP3
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 1903 2968 PLAY MP3
การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 1899 2818 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง