พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม 5809 22103 PLAY MP3
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 3677 10572 PLAY MP3
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 3259 6947 PLAY MP3
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 2988 6036 PLAY MP3
ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ 2877 5918 PLAY MP3
หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 2783 5784 PLAY MP3
เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 2759 5193 PLAY MP3
การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ 2668 4934 PLAY MP3
หลักการพูด 2783 5400 PLAY MP3
อย่าหูเบา 2581 4663 PLAY MP3
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 2490 4428 PLAY MP3
มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 2359 4486 PLAY MP3
เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 2473 4251 PLAY MP3
ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม) 2486 4050 PLAY MP3
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 2673 4652 PLAY MP3
ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 2456 4486 PLAY MP3
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” 2569 4020 PLAY MP3
ศีล ๕ 2368 4084 PLAY MP3
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 2434 4422 PLAY MP3
อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ 2511 3547 PLAY MP3
ธรรมดาของโลก 2142 3993 PLAY MP3
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำา 2342 3542 PLAY MP3
ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 2259 3127 PLAY MP3
วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 2148 3197 PLAY MP3
ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 2154 3118 PLAY MP3
วิธีแก้ความหดหู่ 2304 3656 PLAY MP3
สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 1928 3795 PLAY MP3
แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 1778 3455 PLAY MP3
ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 1792 3671 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 1726 3262 PLAY MP3
ลมหายใจก็คือ “กาย” 1928 3686 PLAY MP3
การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 1837 3446 PLAY MP3
ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 1771 3116 PLAY MP3
การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 1902 3302 PLAY MP3
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 1903 3406 PLAY MP3
การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 1899 3323 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง