พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๙ ปฐมธรรม 5809 24057 PLAY MP3
ผู้ชี้ขุมทรัพย์ ! 3677 12139 PLAY MP3
หลักปฏิบัติต่อทิศทั้ง ๖ 3259 8239 PLAY MP3
หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ 2988 7509 PLAY MP3
ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ 2877 7167 PLAY MP3
หลักการดำารงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ 2783 7116 PLAY MP3
เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์ 2759 6226 PLAY MP3
การบริโภคกามคุณทั้ง ๕ อย่างไม่มีโทษ 2668 6024 PLAY MP3
หลักการพูด 2783 6624 PLAY MP3
อย่าหูเบา 2581 5835 PLAY MP3
ลาภสักการะและเสียงเยินยอ เป็นอันตราย แม้แต่พระอรหันต์ 2490 5526 PLAY MP3
มืดมา...สว่างไป สว่างมา...ก็ยังคงสว่างไป 2359 5771 PLAY MP3
เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก 2473 5334 PLAY MP3
ธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อม(อปริหานิยธรรม) 2486 5137 PLAY MP3
สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 2673 5754 PLAY MP3
ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ) 2456 5502 PLAY MP3
สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม” 2569 5013 PLAY MP3
ศีล ๕ 2368 5231 PLAY MP3
อกุศลกรรมบถ ๑๐ 2434 5590 PLAY MP3
อานิสงส์สำาหรับผู้ทำาศีลให้บริบูรณ์ 2511 5400 PLAY MP3
ธรรมดาของโลก 2142 5108 PLAY MP3
กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำา 2342 4618 PLAY MP3
ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ 2259 4126 PLAY MP3
วิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริง (สจฺจานุรกฺขณา) 2148 4296 PLAY MP3
ทำาความเพียรแข่งกับอนาคตภัย 2154 4073 PLAY MP3
วิธีแก้ความหดหู่ 2304 4600 PLAY MP3
สมาธิภาวนา ๔ ประเภท 1928 4768 PLAY MP3
แม้เพียงปฐมฌาน ก็ชื่อว่าเป็นที่หลบพ้นภัยจากมาร 1778 4426 PLAY MP3
ความสำคัญของสมถะและวิปัสสนา 1792 4624 PLAY MP3
อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ ๒ ประการ 1726 4198 PLAY MP3
ลมหายใจก็คือ “กาย” 1928 4671 PLAY MP3
การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต 1837 4532 PLAY MP3
ให้ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดอง 1771 4054 PLAY MP3
การดำรงสมาธิจิต เมื่อถูกเบียดเบียนทางวาจา 1902 4264 PLAY MP3
อานิสงส์แห่งการปฏิบัติสมาธิแบบต่างๆ 1903 4332 PLAY MP3
การอยู่ป่ากับการเจริญสมาธิ สำหรับภิกษุบางรูป 1899 4259 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง