พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย


กำลังฟัง :19 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 ความเห็นถูกและผลที่ได้จากการปฏิบัติ 1052 5612 PLAY MP3
02 สมาธิจากการเดินย่อมตั้งอยู่นาน 1330 5043 PLAY MP3
03 วิธีปฏิบัติเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม 883 3667 PLAY MP3
04 ผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 893 3554 PLAY MP3
05 มรรควิธีที่ง่ายแก่การปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ 885 4378 PLAY MP3
06 ปฏิปทาเพื่อบรรลุอรหัตตผลของคนเจ็บไข้ 798 3751 PLAY MP3
07 ความพอใจเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวง 885 3735 PLAY MP3
08 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา 851 3406 PLAY MP3
09 กรรมเก่ากรรมใหม่และวิธีดับกรรม 853 3641 PLAY MP3
10 อุบายวิธีแก้ความฟุ้งซ่านของจิตขณะเจริญสติปัฏฐานสี่ 847 3526 PLAY MP3
11 ทรงพอพระทัยความสามัคคีเป็นอย่างยิ่งพุทธ 806 3013 PLAY MP3
12 วิธีภาวนาที่จะทำให้มรรคมีองค์แปดสมบูรณ์โดยวิธีลัด 865 3728 PLAY MP3
13 จิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่มใส 839 3367 PLAY MP3
14 ลักษณะของผู้มีความเพียร๔อิริยาบท 806 3382 PLAY MP3
15 การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 839 3457 PLAY MP3
16 อริยสาวกย่อมรู้ความเกิดและความดับของโลกอย่างไม่มีที่สงสัย 782 2947 PLAY MP3
17 ที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินอันเป็นทิพย์ 770 3021 PLAY MP3
18 อานิสงฆ์ของการหลีกเร้น 803 3060 PLAY MP3
19 การเห็นกายและเวทนาอย่างไรจึงเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้น 793 2959 PLAY MP3
20 การกระทำทางกายวาจาที่ควรและไม่ควรประพฤติ 786 3176 PLAY MP3
21 กิเลสย่อมหมดไปตามลำดับเมื่อดำเนินการภาวนาอยู่ 851 3009 PLAY MP3
22 แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 731 2853 PLAY MP3
23 เมื่อตีความธรรมบัญญัติผิดแม้ทารกนอนเบาะก็มีศีลโดยอัตโนมัติ 757 2856 PLAY MP3
24 ยาพิษในโลก 773 3145 PLAY MP3
25 เหตุให้มีการเกิดอีก 765 2928 PLAY MP3
26 ถ้าเกิดในทุกข์คติแล้วยากที่จะกลับเป็นมนุษย์ 728 2785 PLAY MP3
27 การบวชในธรรมวินัยย่อมไม่สูญเปล่า 704 3025 PLAY MP3
28 กระดองของนักปฏิบัติ 741 2782 PLAY MP3
29 เดินมรรคองค์เดียวองค์อื่นๆย่อมตามมาด้วย 711 2743 PLAY MP3
30 ตัวอย่างการเห็นธรรมโดยนัยอริยสัจสี่ 744 2906 PLAY MP3
31 หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะละโลกธรรมแปด 737 3224 PLAY MP3
32 ออกบวชแล้วเจริญสติปัฏฐานสี่ 736 2844 PLAY MP3
33 ผลจากกิเลสที่ถูกคายออกแล้ว 693 2966 PLAY MP3
34 ความทุกข์ใครทำให้เกิดขึ้น 698 2730 PLAY MP3
35 เนื้อนาบุญเปรียบด้วยช้าง 891 3138 PLAY MP3
36 อัฏฐังคิกมรรคพรหมจรรย์ให้ผลอย่างเครื่องจักร 689 2758 PLAY MP3
37 ลูกในคอก 704 2731 PLAY MP3
38 หมดอาหารก็นิพพาน 886 2994 PLAY MP3
39 วิธีปล่อยวางเวทนา 829 4738 PLAY MP3
40 ฆ่ากิเลสอย่าฆ่าคน 706 3100 PLAY MP3
41 ผู้รู้อริยสัจย่อมไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย 680 2995 PLAY MP3
42 ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูปสาตรูป 666 3105 PLAY MP3
43 ผู้อยู่อย่างมีทุกข์ก็ทำกุศลธรรมให้เต็มเปี่ยมได้ 707 2731 PLAY MP3
44 ยาถ่ายและยาสำรอกการเกิดแก่ตาย 658 2783 PLAY MP3
45 อวิชชาของผู้ถึงซึ่งอวิชชา 753 3145 PLAY MP3
46 เมื่อยังไม่รู้อริยสัจก็ไม่สามารถลงหลักแห่งความรู้ของตน 671 2673 PLAY MP3
47 อย่ากล่าวเรื่องไม่มีประโยชน์ 712 3545 PLAY MP3
48 ผู้ไม่ต้องเป็นลิงติดตัง 708 2954 PLAY MP3
49 ผู้ถูกล่าม 712 2567 PLAY MP3
50 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 732 2992 PLAY MP3
51 เหตุให้พระศาสนามั่นคงอยู่นาน 717 2729 PLAY MP3
52 มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดๆ 703 2852 PLAY MP3
53 จิตตระหนี่เป็นสิ่งที่ต่ำเกินไป 695 2842 PLAY MP3
54 อัฏฐังคิกมรรคแห่งการเป็นกัลยาณมิตร 701 2612 PLAY MP3
55 การมีสติในการพูดและการคิด 727 3337 PLAY MP3
56 ลักษณะและวิบากแห่งสัมมากัมมันตะ 697 2721 PLAY MP3
57 การคิดค้นปฏิจฺจคือการเดินตามอริยอัฎฐังคิกมรรค 702 2896 PLAY MP3
58 พอรู้ปฏิจฺจก็หายตาบอดโดยกะทันหัน 688 2727 PLAY MP3
59 ทรงตรัสให้มีสติและสัมปชัญญะคู่กันไป 700 2766 PLAY MP3
60 จิตไม่มีตันหาเรียกว่าอยู่คนเดียว 685 2851 PLAY MP3
61 ผู้มีจิตอันหาขอบเขตมิได้ 618 2706 PLAY MP3
62 ทรงแก้ข้อที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกาฝากสังคม 703 3709 PLAY MP3
63 โลกุตตระผลได้จากการตั้งจิตไว้ถูก 724 3056 PLAY MP3
64 ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ 715 3007 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน