พุทธวจน: เสียง

พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน


กำลังฟัง :๑๗. ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง “เหตุเกิด” และ “ความดับ” ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๗๗)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
๑. แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 3252 6306 PLAY MP3
๒. พระโสดาบันเป็นใคร(นัยที่หนึ่ง) 2560 4079 PLAY MP3
๓. ธรรม ๔ ประการ 1590 3495 PLAY MP3
๖. พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานขันธ์ 3773 4448 PLAY MP3
๙. โสดาปัตติผล 2945 3207 PLAY MP3
๑๒. ละสังโยชน์สาม และกรรมที่พาไปอบาย คือโสดาบัน 1378 3113 PLAY MP3
๑๔. พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียด แต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (เห็นตลอดสาย นัยที่หนึ่ง) 1407 2960 PLAY MP3
๑๕. พระโสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียด แต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสาย โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ (เห็นตลอดสาย นัยที่สอง) 1285 2736 PLAY MP3
๑๗. ผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละสายถึง “เหตุเกิด” และ “ความดับ” ทั้งปัจจุบัน อดีต อนาคต ก็ชื่อว่าโสดาบัน (ญาณวัตถุ ๗๗) 1239 2896 PLAY MP3
๑๙. ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) ในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะ ยึดถือตัวตน 1139 2582 PLAY MP3
๒๔. สิ่งที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (พระโสดาบัน) ทำไม่ได้โดยธรรมชาติ 1204 2500 PLAY MP3
๒๘. อริยมรรคมีองค์แปด 1152 2587 PLAY MP3
๓๑. อริยญายธรรม คือการรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท 1115 2595 PLAY MP3
๓๓. สามัญญผลในพุทธศาสนา เทียบกันไม่ได้ กับในลัทธิอื่น 1047 2477 PLAY MP3
๓๗. ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคล ผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 1081 2319 PLAY MP3
๓๘. คนตกน้ำ ๗ จำพวก 1046 2344 PLAY MP3
๓๙. คนมีกิเลสตกนรกทั้งหมดทุกคน จริงหรือ ? 4234 2433 PLAY MP3
๔๐. ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นพระโสดาบัน 1092 2470 PLAY MP3
๔๑. ระวังตายคาประตูนิพพาน ! 1139 2530 PLAY MP3
๔๒. ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 1136 2486 PLAY MP3
๔๓. ผู้สามารถละอาสวะทั้งหลาย ในส่วนที่ละได้ด้วยการเห็น 1054 2318 PLAY MP3
๔๔. สัมมาทิฏฐิโลกุตตระ นานาแบบ 1061 2482 PLAY MP3
๔๕. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๑) 852 2395 PLAY MP3
๔๖. คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๒) 821 3360 PLAY MP3
๔๗.คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๓) 900 2321 PLAY MP3
๔๘.คุณสมบัติพระโสดาบัน (นัยที่ ๔) 882 2405 PLAY MP3
๔๙.อานิสงส์ของธรรม ๔ ประการ 958 2443 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง