พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล


กำลังฟัง :004-นิวรณ์ (เครื่องกั้น) คือ อวิชชา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ และสัญโญชน์ 0 6891 PLAY MP3
002-ที่ตั้งแห่งอุปาทาน และอุปาทาน 0 5224 PLAY MP3
003-ความเพลิน คือ อุปาทาน 0 4620 PLAY MP3
004-นิวรณ์ (เครื่องกั้น) คือ อวิชชา 0 3437 PLAY MP3
005-นิวรณ์ ๕ คือ เครื่องร้อยรัด 0 3108 PLAY MP3
006-สังโยชน์ ๑๐ 0 3238 PLAY MP3
007-เพราะมีสังโยชน์ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 3896 PLAY MP3
008-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 2866 PLAY MP3
009-เรียกว่า “สัตว์” เพราะมี ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา ในขันธ์ ๕ 0 2884 PLAY MP3
010-ฉันทะ เป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ 0 2717 PLAY MP3
011-ละสังโยชน์ได้ จะได้อมตะ 0 2594 PLAY MP3
012-ละสังโยชน์ได้ จะพ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 0 2544 PLAY MP3
013-ก้าวข้ามปุถุชนภูมิ เมื่อละสังโยชน์ข้อแรกได้ 0 2627 PLAY MP3
014-เหตุเกิดแห่งสักกายทิฏฐิ 0 2646 PLAY MP3
015-ปฏิปทาอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะ 0 2652 PLAY MP3
016-รอบรู้ซึ่งสักกายะ 0 2133 PLAY MP3
017-อานาปานสติสมาธิ เป็นเหตุให้ละสัญโญชน์ได้ 0 2287 PLAY MP3
018-เจริญอานาปานสติ ชั่วกาลลัดนิ้วมือชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน 0 2161 PLAY MP3
019-อานิสงส์ของการเจริญกายคตาสติ 0 2208 PLAY MP3
020-ละนันทิ 0 2186 PLAY MP3
021-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสัญโญชน์ (บุคคล ๔ จำพวก) 0 2030 PLAY MP3
022-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำพวก) 0 2096 PLAY MP3
023-อริยบุคคลละสัญโญชน์ได้ไม่เท่ากัน 0 1923 PLAY MP3
024-สัญโญชน์ ๘ 0 2154 PLAY MP3
025-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๑) 0 1711 PLAY MP3
026-สัญโญชน์ ๗ (นัยที่ ๒) 0 1789 PLAY MP3
027-ตัณหาสังโยชน์ 0 1718 PLAY MP3
028-กามสัญโญชน์ 0 1730 PLAY MP3
029-ความติดใจ ก็เป็นสัญโญชน์ 0 1617 PLAY MP3
030-การผูกติดด้วยความเพลิน 0 1629 PLAY MP3
031-โยคะ ๔ 0 1544 PLAY MP3
032-สัญโญคะ วิสัญโญคะ 0 1594 PLAY MP3
033-ความพัวพันด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 0 1476 PLAY MP3
034-ความพัวพันและความหมกมุ่นด้วยสัญโญชน์และความยึดมั่น 0 1478 PLAY MP3
035-ผู้มีสัญโญชน์ในภายใน และในภายนอก 0 1454 PLAY MP3
036-อนุสัย ๗ 0 1438 PLAY MP3
037-อนุสัย ๕ 0 1406 PLAY MP3
038-อนุสัย ๓ (ราคะ ปฏิฆะ อวิชชา) 0 1420 PLAY MP3
039-อนุสัย ๓ (มานะ ภวราคะ อวิชชา) 0 1466 PLAY MP3
040-อหังการ มมังการ มานานุสัย 0 1415 PLAY MP3
041-สฬายตนวิภังค์ (การจำแนกอายตนะ โดยละเอียด) 0 1440 PLAY MP3
042-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1320 PLAY MP3
043-เจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 0 1289 PLAY MP3
044-ผลของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ 0 1313 PLAY MP3
045-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน 0 1327 PLAY MP3
046-ถ้าเจริญสติปัฏฐาน ๔ จะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 0 1376 PLAY MP3
047-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1338 PLAY MP3
048-เจริญสัมมัปปธาน ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1300 PLAY MP3
049-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1301 PLAY MP3
050-เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1308 PLAY MP3
051-ผลของการเจริญอิทธิบาท ๔ 0 1331 PLAY MP3
052-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1246 PLAY MP3
053-เจริญอินทรีย์ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1172 PLAY MP3
054-ผลของการเจริญอินทรีย์ ๕ 0 1251 PLAY MP3
055-เจริญพละ ๕ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1263 PLAY MP3
056-เจริญพละ ๕ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1235 PLAY MP3
057-อินทรีย์ ๕ กับ พละ ๕ 0 1232 PLAY MP3
058-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1230 PLAY MP3
059-เจริญโพชฌงค์ ๗ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1245 PLAY MP3
060-เจริญโพชฌงค์ ๗ ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 1258 PLAY MP3
061-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๑) เหตุจากการเจริญอานาปานสติ 0 1232 PLAY MP3
062-ผลของการเจริญโพชฌงค์ ๗ (นัยที่ ๒) เหตุจากการได้ฟังธรรม แล้วระลึกถึง ตรึกถึงธรรมนั้น 0 1095 PLAY MP3
063-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1112 PLAY MP3
064-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุทธัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1047 PLAY MP3
065-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ ละสัญโญชน์ได้ไม่ยาก 0 1047 PLAY MP3
066-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อนุสัย ๗ 0 1085 PLAY MP3
067-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ โยคะ ๔ 0 1119 PLAY MP3
068-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อาสวะ ๓ 0 1050 PLAY MP3
069-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ตัณหา ๓ 0 1236 PLAY MP3
070-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ อุปาทานขันธ์ ๕ 0 1064 PLAY MP3
071-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ ภพ ๓ 0 1059 PLAY MP3
072-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ การแสวงหา ๓ 0 1042 PLAY MP3
073-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ กามคุณ ๕ 0 1030 PLAY MP3
074-เจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ ๘ เพื่อละ นิวรณ์ ๕ 0 1024 PLAY MP3
075-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 1042 PLAY MP3
076-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๑) 0 1007 PLAY MP3
077-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๑) 0 1079 PLAY MP3
078-ทุกข์เกิด เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอัสสาทะ (นัยที่ ๒) 0 1029 PLAY MP3
079-ทุกข์ดับ เพราะเห็นสัญโญชนิยธรรม โดยความเป็นอาทีนวะ (นัยที่ ๒) 0 1010 PLAY MP3
080-ผลของการเห็นอัสสาทะ และนิพพิทาในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 1056 PLAY MP3
081-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ เพื่อละสัญโญชน์ 0 1079 PLAY MP3
082-ปฏิปทาเพื่อละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1094 PLAY MP3
083-การน้อมใจเพื่อตัดโอรัมภาคิยสัญโญชน์ 0 1014 PLAY MP3
084-สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา 0 1052 PLAY MP3
085-สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ 0 1052 PLAY MP3
086-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 1174 PLAY MP3
087-สิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสีย 0 1066 PLAY MP3
088-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๑) 0 1006 PLAY MP3
089-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๒) 0 1078 PLAY MP3
090-ผลของการมีมิตรดี (นัยที่ ๓) 0 967 PLAY MP3
091-ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องตื่น 0 1128 PLAY MP3
092-ผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดี 0 1028 PLAY MP3
093-อานิสงส์ ของการเจริญสัญญาแบบต่างๆ 0 1281 PLAY MP3
094-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 853 PLAY MP3
095-อานิสงส์การฟังธรรม และการใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรม โดยกาลอันควร 0 937 PLAY MP3
096-ประโยชน์ของการฟังกุศลธรรม 0 987 PLAY MP3
097-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 0 863 PLAY MP3
098-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 0 1458 PLAY MP3
099-ผลของการพิจารณาเห็นธรรม โดยความเป็นอนัตตา 0 876 PLAY MP3
100-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 0 920 PLAY MP3
101-ผลของการเจริญอนิจจสัญญา 0 921 PLAY MP3
102-การเห็นเพื่อละสัญโญชน์ 0 924 PLAY MP3
103-การเห็นเพื่อเพิกถอนสัญโญชน์ 0 1106 PLAY MP3
104-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๑) 0 985 PLAY MP3
105-ธรรมโดยย่อ เพื่อการหลุดพ้น (นัยที่ ๒) 0 853 PLAY MP3
106-ข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล ของคนเจ็บไข้ 0 813 PLAY MP3
107-เจริญกายคตาสติ เป็นไปเพื่อปัญญา 0 916 PLAY MP3
108-ละอนุสัย ๓ ได้ เพราะละเวทนาได้ 0 840 PLAY MP3
109-ละอนุสัย ๓ ได้เพราะละเวทนาได้ 0 888 PLAY MP3
110-การละเวทนา ๓ 0 1385 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง