พุทธวจน: เสียง

อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น


กำลังฟัง :183-ไม่รู้จักเบญจขันธ์ชื่อว่ามีอวิชชา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
001-ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์ 0 17836 PLAY MP3
002-การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้น เป็นไปไม่ได้ 0 10607 PLAY MP3
003-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องแล่นไปในสังสารวัฏ 0 9060 PLAY MP3
004-สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 7482 PLAY MP3
005-ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาที่พระตถาคตไม่เกิดขึ้น 0 7032 PLAY MP3
006-อริยสัจสี่ เป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัว 0 6952 PLAY MP3
007-สุขที่สัตว์โลกควรกลัว และไม่ควรกลัว 0 6777 PLAY MP3
008-ความรู้สึกของบุถุชน ไขว้กันอยู่เสมอต่อหลักแห่งอริยสัจ 0 6880 PLAY MP3
009-ผู้ติดเหยื่อโลก ชอบฟังเรื่องกาม ไม่ฟังเรื่องสงบ 0 6510 PLAY MP3
010-การฟังอริยสัจ เหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้น 0 6649 PLAY MP3
011-จิตที่ยังไม่ได้ฟอก ยากนักที่จะเห็นนิโรธสัจ 0 6677 PLAY MP3
012-สัตว์ผู้ไม่เป็นไทต่อความกำหนัด ย่อมหลงกาม 0 6280 PLAY MP3
013-สัตว์โลก รู้จักสุขอันแท้จริง ต่อเมื่อปัญญาเกิด 0 6223 PLAY MP3
014-มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิด ๆ 0 6299 PLAY MP3
015-ผู้ไม่รู้อริยสัจ ย่อมหลงสร้างเหวแห่งความทุกข์เพื่อตัวเอง อยู่ร่ำไป 0 5854 PLAY MP3
016-ผู้รู้อริยสัจ หาหลงสร้างทุกข์ขึ้นเพื่อตัวเองไม่ 0 6305 PLAY MP3
017-ทุกข์ประเภทใหญ่ ๆ ก็มีพอแล้วสำหรับสัตว์จะสำนึกตัวมารู้อริยสัจ 0 5988 PLAY MP3
018-พอรู้อริยสัจ ทุกข์เหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี 0 5689 PLAY MP3
019-ผู้ไม่รู้อริยสัจ ชื่อว่าตกอยู่ในที่มืด 0 5828 PLAY MP3
020-ผู้ไม่รู้อริยสัจ ชื่อว่าตกอยู่ในหลุมเพลิงเป็นนิจ 0 6262 PLAY MP3
021-กว่ามนุษย์จะหลุดจากบ่วง (คือรู้อริยสัจ) 0 5846 PLAY MP3
022-ยังมีพวกบริโภคกามโดยไม่จมกาม 0 6068 PLAY MP3
023-ผู้รู้อริยสัจเป็นหลักอยู่ในใจ ย่อมไม่มีอาการสั่นสะเทือนเพราะถูกยกวาทะ ดุจเสาหิน 0 4529 PLAY MP3
024-ผู้ประกอบด้วยอวิชชา คือผู้ไม่มีความรู้สี่อย่าง 0 4490 PLAY MP3
025-อย่าคิดเรื่องโลก แต่จงคิดเรื่องอริยสัจ 0 4720 PLAY MP3
026-อย่ากล่าวเรื่องทุ่มเถียงแก่งแย่งกัน แต่จงกล่าวเรื่องความพ้นทุกข์ 0 4388 PLAY MP3
027-อย่ากล่าวเรื่องไม่มีประโยชน์ แต่จงกล่าวเรื่องความพ้นทุกข์ 0 4698 PLAY MP3
028-จงบวชเพื่อรู้ความดับทุกข์ เหมือนเขาทั้งหลายผู้บวชแล้วโดยชอบ 0 4261 PLAY MP3
029-ไม่รู้อริยสัจ ก็ยังไม่เป็นสมณพราหมณ์ที่แท้ 0 4525 PLAY MP3
030-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 4269 PLAY MP3
031-อย่ายึดถือติดแน่นในธรรม แต่จงใช้เพียงเป็นเครื่องมือ 0 4255 PLAY MP3
032-เปรียบนักเรียนอริยสัจ ด้วยหนูต่างจำพวกกัน 0 4167 PLAY MP3
033-จงสงเคราะห์ผู้อื่น ด้วยการให้รู้อริยสัจ 0 4135 PLAY MP3
034-พระพุทธองค์ คือผู้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์ 0 4442 PLAY MP3
035-มุมน้อยมุมหนึ่งของความทุกข์ ที่พระองค์ไม่มี 0 4025 PLAY MP3
036-ทรงแสวง 0 4280 PLAY MP3
037-ทรงพบ 0 4058 PLAY MP3
038-เมื่อยังไม่ทรงรู้อริยสัจ ก็ยังไม่ชื่อว่า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 0 4227 PLAY MP3
039-ถ้าไม่รู้เบญจขันธ์โดยนัยอริยสัจสี่ ก็ยังไม่ทรงปฏิญญาเป็นพระพุทธเจ้า 0 4168 PLAY MP3
040-พระพุทธองค์ ทรงพระนามว่า สัมมาสัมพุทธะ ก็เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ 0 3867 PLAY MP3
041-ทรงรอบรู้โลก (อริยสัจ) 0 4403 PLAY MP3
042-ทรงบันลือสีหนาท ประกาศจตุราริยสัจ 0 4258 PLAY MP3
043-ทรงประกาศ อนุตตรธรรมจักร ซึ่งใครๆ ประกาศไม่ได้ 0 3821 PLAY MP3
044-สิ่งที่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากยิ่งกว่ามากนัก 0 4035 PLAY MP3
045-สิ่งที่ทรงนำมาสอน ก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์ 0 3781 PLAY MP3
046-ทรงพยากรณ์เฉพาะเรื่องอริยสัจสี่ 0 3864 PLAY MP3
047-ทรงบัญญัติสัจจะ ไม่เข้าใคร ออกใคร 0 3722 PLAY MP3
048-ตรัสถ้อยคำโดยโวหารโลก แต่มิได้ทรงยึดถือ 0 3709 PLAY MP3
049-สาวกมาอยู่อาศัยพระองค์ เพราะทรงตอบปัญหาอริยสัจได้ 0 3582 PLAY MP3
050-พระพุทธเจ้า ทั้งในอดีต - อนาคต - ปัจจุบัน ล้วนแต่ตรัสรู้อริยสัจสี่ 0 3822 PLAY MP3
051-เหตุที่ต้องมีพระพุทธองค์และธรรมวินัยอยู่ในโลก 0 3910 PLAY MP3
052-ผู้ช่วยให้รู้อริยสัจ นับเนื่องอยู่ในบุคคลผู้มีอุปการะมาก 0 3707 PLAY MP3
053-ทั้งในอดีต อนาคต ปัจจุบัน ล้วนมีการประกาศอริยสัจ ตามเป็นจริง 0 3488 PLAY MP3
054-มีบุคคลบวชแล้วรู้อริยสัจ ทั้งในอดีต - อนาคต - ปัจจุบัน 0 3521 PLAY MP3
055-ทั้งอดีต-อนาคต-ปัจจุบัน ล้วนแต่มีการรู้อริยสัจ 0 3531 PLAY MP3
056-ตรัสว่าจงหลีกเร้น แล้วจักรู้อริยสัจ 0 3829 PLAY MP3
057-ตรัสว่าจงเจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามเป็นจริง 0 3402 PLAY MP3
058-จิตเป็นสมาธิแล้ว รู้อริยสัจได้แจ่มใส เหมือนเห็นของในน้ำอันใส 0 3623 PLAY MP3
059-เมื่อประพฤติถูกทาง กิริยาที่ไปนิพพาน เบาสบายเหมือนไม้ลอยตามน้ำ 0 3513 PLAY MP3
060-การรู้จักอันตคาหิกทิฏฐิ ไม่เกี่ยวกับการรู้อริยสัจ และการประพฤติพรหมจรรย์ 0 3416 PLAY MP3
061-สัจจะและหลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะ 0 3485 PLAY MP3
062-การรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัย พระอริยบุคคล จึงมีปริมาณมาก 0 3307 PLAY MP3
063-คุณค่าของอริยสัจ อริยสัจสี่เป็นเอกังสิกธรรมที่ทรงแสดง 0 3016 PLAY MP3
064-ทำที่สุดทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้นเป็นไปไม่ได้ 0 3462 PLAY MP3
065-สัตว์ต้องเวียนว่ายเพราะไม่เห็นอริยสัจ 0 3018 PLAY MP3
066-การรู้อริยสัจ รีบด่วนกว่าการดับไฟที่กำลังไหม้อยู่บนศีรษะ 0 3023 PLAY MP3
067-การรู้อริยสัจควรแลกเอา แม้ด้วยการถูกแทงด้วยหอกวันละ ๓๐๐ ครั้ง ๑๐๐ ปี 0 2955 PLAY MP3
068-เมื่อยังไม่รู้อริยสัจ ก็ไม่สามารถลงหลักแห่งความรู้ของตน 0 3706 PLAY MP3
069-สัตว์จำพวกวินิบาตกับการเห็นจตุราริยสัจ 0 3062 PLAY MP3
070-การรู้อริยสัจทำให้มีตาครบสองตา 0 3445 PLAY MP3
071-การสิ้นอาสวะมีได้เพราะการรู้อริยสัจ 0 2918 PLAY MP3
072-เหตุที่ทำให้สัจจะเหล่านี้ได้นามว่า “อริยะ” 0 2893 PLAY MP3
073-เหตุที่ทำให้สัจจะเหล่านี้ได้นามว่า “อริยะ” (อีกนัยหนึ่ง) 0 2886 PLAY MP3
074-อริยสัจสี่สำหรับความเป็นอริยบุคคล 0 3105 PLAY MP3
075-อริยสัจจธรรมรวมอยู่ในหมู่ธรรมที่ใครค้านไม่ได้ 0 3044 PLAY MP3
076-ประเภทหรือเค้าโครงของอริยสัจ หลักอริยสัจมีอย่างเดียว แต่คำอธิบายมีปริยายมากมาย 0 3433 PLAY MP3
077-อริยสัจสี่โดยสังเขป (นัยทั่วไป) 0 3916 PLAY MP3
078-อริยสัจสี่โดยสังเขป(อีกนัยหนึ่ง) (ทรงแสดงด้วยปัญจุปาทานขันธ์) 0 3069 PLAY MP3
079-อริยสัจสี่โดยสังเขป (อีกนัยหนึ่ง) (ทรงแสดงด้วยอายตนะหก) 0 3095 PLAY MP3
080-ทรงวางลำดับแห่งอริยสัจ อย่างตายตัว 0 3102 PLAY MP3
081-อริยสัจสี่ในรูปแบบพิเศษ 0 2953 PLAY MP3
082-การวางลำดับใหม่ ไม่มีเหตุผลเลย 0 2954 PLAY MP3
083-หน้าที่อันเกี่ยวกับอริยสัจ มีสี่ชนิด 0 2886 PLAY MP3
084-อริยสัจสี่ มีสามรอบ มีสิบสองอาการ 0 3247 PLAY MP3
085-อริยสัจสี่ เนื่องกันจนเห็นแต่อริยสัจเดียวไม่ได้ 0 2913 PLAY MP3
086-ไวพจน์ หรือคำแทนชื่อ ของจตุราริยสัจ 0 2942 PLAY MP3
087-ไวพจน์ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)(ทรงแสดงด้วยคำว่า อันตะ) 0 2805 PLAY MP3
088-ไวพจน์ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)(ทรงแสดงด้วยคำว่า สักกายะ) 0 2910 PLAY MP3
089-ไวพจน์ของจตุราริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง)(ทรงแสดงด้วยคำว่า โลก) 0 2909 PLAY MP3
090-อริยสัจสี่ ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่หนึ่ง) 0 3319 PLAY MP3
091-อริยสัจสี่ ที่ทรงแสดงโดยพิสดาร (นัยที่สอง) 0 3248 PLAY MP3
092-อุทเทศแห่งทุกขอริยสัจ 0 2853 PLAY MP3
093-นิทเทศ ๒ ว่าด้วยทุกข์สรุปในปัญจุปาทานักขันธ์ 0 2552 PLAY MP3
094-รูปและรูปอาศัย 0 2587 PLAY MP3
095-มหาภูต คือ ธาตุสี่ 0 2587 PLAY MP3
096-การเกิดขึ้นของธาตุสี่เท่ากับการเกิดขึ้นของทุกข์ 0 2454 PLAY MP3
097-ความเพลินในธาตุสี่เท่ากับความเพลินในทุกข์ 0 2536 PLAY MP3
098-รสอร่อย - โทษ - อุบายเครื่องพ้นไปของธาตุสี่ 0 2680 PLAY MP3
099-ความลับของธาตุสี่ 0 3055 PLAY MP3
100-ธาตุสี่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา 0 2779 PLAY MP3
101-ยังยินดีในธาตุสี่อยู่ เพราะไม่รู้จักธาตุสี่ 0 2708 PLAY MP3
102-ความหมายของคำว่า “รูป” 0 2984 PLAY MP3
103-อุปมาแห่งรูป 0 3784 PLAY MP3
104-อัสสาทะของรูป 0 2706 PLAY MP3
105-อาทีนพของรูป 0 3259 PLAY MP3
106-นิสสรณะของรูป 0 3119 PLAY MP3
107-ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับ รูป 0 2599 PLAY MP3
108-รูปขันธ์โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ 0 2627 PLAY MP3
109-เวทนาหก 0 2843 PLAY MP3
110-ความหมายของคำว่า “เวทนา” 0 2624 PLAY MP3
111-อุปมาแห่งเวทนา 0 2713 PLAY MP3
112-ความหมายอันแท้จริงของ “บาดาล” 0 2520 PLAY MP3
113-ธรรมลักษณะ ๘ ประการแห่งเวทนา 0 2595 PLAY MP3
114-หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ เวทนา 0 2838 PLAY MP3
115-วิภาคแห่งเวทนา 0 2645 PLAY MP3
116-“ธรรม” (คือเวทนา) เป็นสิ่งที่บัญญัติได้หลายปริยาย (อันเป็นเหตุให้หลงทุ่มเถียงกัน) 0 2611 PLAY MP3
117-เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง 0 2848 PLAY MP3
118-เวทนามีธรรมดาแปรปรวน 0 2516 PLAY MP3
119-เวทนาเป็นทุกข์ เป็นลูกศร เป็นของไม่เที่ยง 0 2519 PLAY MP3
120-เวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายว่า “ทุกข์” 0 2414 PLAY MP3
121-เวทนาเป็นทางมาแห่งอนุสัย 0 2816 PLAY MP3
122-อัสสาทะชั้นเลิศของเวทนา 0 2560 PLAY MP3
123-เวทนาคือทางไปแห่งจิตของสัตว์ 0 3082 PLAY MP3
124-การเกิดของเวทนา เท่ากับ การเกิดของทุกข์ 0 2270 PLAY MP3
125-อาการเกิดดับแห่งเวทนา 0 2256 PLAY MP3
126-ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับ เวทนา 0 2303 PLAY MP3
127-เวทนาขันธ์ โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ 0 2254 PLAY MP3
128-ประมวลสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเวทนา 0 2325 PLAY MP3
129-สัญญาหก 0 2731 PLAY MP3
130-ความหมายของคำว่า “สัญญา” 0 2546 PLAY MP3
131-อุปมาแห่งสัญญา 0 2419 PLAY MP3
132-หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับ สัญญา 0 2384 PLAY MP3
133-สัญญามีธรรมดาแปรปรวน 0 2329 PLAY MP3
134-การเกิดของสัญญาเท่ากับการเกิดของทุกข์ 0 2755 PLAY MP3
135-ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับ สัญญา 0 2247 PLAY MP3
136-สัญญาขันธ์โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ 0 2294 PLAY MP3
137-สังขารหก 0 2338 PLAY MP3
138-ความหมายของคำว่า “สังขาร” 0 2534 PLAY MP3
139-อุปมาแห่งสังขาร 0 2769 PLAY MP3
140-สังขารมีธรรมดาแปรปรวน 0 2549 PLAY MP3
141-การเกิดของสังขารเท่ากับการเกิดของทุกข์ 0 2282 PLAY MP3
142-ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับ สังขาร 0 2352 PLAY MP3
143-สังขารขันธ์โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ 0 3080 PLAY MP3
144-วิญญาณหก 0 2468 PLAY MP3
145-ความหมายของคำว่า “วิญญาณ” 0 2504 PLAY MP3
146-อุปมาแห่งวิญญาณ 0 2432 PLAY MP3
147-วิญญาณมีธรรมดาแปรปรวน 0 2414 PLAY MP3
148-วิญญาณเมื่อทำหน้าที่เป็นพืช 0 2339 PLAY MP3
149-การเกิดของวิญญาณเท่ากับการเกิดของทุกข์ 0 2690 PLAY MP3
150-ข้อควรกำหนดเกี่ยวกับ วิญญาณ 0 2390 PLAY MP3
151-วิญญาณขันธ์โดยนัยแห่งอริยสัจสี่ 0 2311 PLAY MP3
152-วิภาคแห่งปัญจุปาทานักขันธ์ 0 2596 PLAY MP3
153-อุปาทานสี่ 0 2415 PLAY MP3
154-รากเง่าแห่งอุปาทานขันธ์ 0 2452 PLAY MP3
155-อุปาทานกับอุปาทานขันธ์มิใช่อันเดียวกัน 0 3341 PLAY MP3
156-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน 0 3348 PLAY MP3
157-เบญจขันธ์ได้นามว่าสักกายะและสักกายันตะ 0 2828 PLAY MP3
158-ที่ติดของสัตว์ 0 2390 PLAY MP3
159-ผู้ติดบ่วง - ผู้หลุดจากบ่วง 0 2464 PLAY MP3
160-ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน 0 3437 PLAY MP3
161-ความสะดุ้งหวาดเสียวเพราะอุปาทาน (อีกนัยหนึ่ง) 0 3804 PLAY MP3
162-ลัทธิอื่นไม่รู้จักเรื่องอัตตวาทุปาทาน 0 2377 PLAY MP3
163-เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ 0 2508 PLAY MP3
164-มูลฐานแห่งการบัญญัติเบญจขันธ์ (แต่ละขันธ์) 0 2173 PLAY MP3
165-เบญจขันธ์เป็นที่บัญญัติกฎแห่งสังขตะ 0 2472 PLAY MP3
166-การถูกตราหน้าเพราะอนุสัยในเบญจขันธ์ 0 2512 PLAY MP3
167-การถูกตราหน้าเพราะตายตามเบญจขันธ์ 0 2258 PLAY MP3
168-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์ 0 2242 PLAY MP3
169-ความลับของเบญจขันธ์ 0 2402 PLAY MP3
170-เบญจขันธ์เนื่องด้วยปัจจัยแห่งความเศร้าหมองและบริสุทธิ์ 0 2755 PLAY MP3
171-เบญจขันธ์เป็นธรรมฝ่ายที่แตกสลายได้ 0 2195 PLAY MP3
172-เบญจขันธ์ไม่เที่ยง 0 3275 PLAY MP3
173-เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็ไม่เที่ยง 0 2410 PLAY MP3
174-เบญจขันธ์เป็นทุกข์ 0 2269 PLAY MP3
175-เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็เป็นทุกข์ 0 2542 PLAY MP3
176-เบญจขันธ์เป็นอนัตตา 0 2102 PLAY MP3
177-เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็เป็นอนัตตา 0 2098 PLAY MP3
178-เบญจขันธ์เป็นภาระที่หนัก 0 2163 PLAY MP3
179-เบญจขันธ์เป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้ตาย 0 2156 PLAY MP3
180-เบญจขันธ์เป็นกองถ่านเถ้ารึง 0 2182 PLAY MP3
181-เบญจขันธ์เป็นเครื่องผูกพันสัตว์ 0 2391 PLAY MP3
182-เรียกกันว่า “สัตว์” เพราะติดเบญจขันธ์ 0 2182 PLAY MP3
183-ไม่รู้จักเบญจขันธ์ชื่อว่ามีอวิชชา 0 2580 PLAY MP3
184-เพลินในเบญจขันธ์เท่ากับเพลินในทุกข์ 0 2078 PLAY MP3
185-ต้องละฉันทราคะในเบญจขันธ์ 0 2268 PLAY MP3
186-หลักที่ควรรู้เกี่ยวกับทุกข์ 0 2082 PLAY MP3
187-ปัญจุปาทานขันธ์ เป็นทุกขอริยสัจ 0 2155 PLAY MP3
188-ปัญจุปาทานักขันธ์ เป็นทุกข์ 0 2178 PLAY MP3
189-ทรงแสดงลักษณะความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง) 0 2229 PLAY MP3
190-ทรงแสดงลักษณะแห่งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง) 0 2375 PLAY MP3
191-ความเป็นทุกข์สามลักษณะ 0 2359 PLAY MP3
192-ความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ตามธรรมชาติ 0 2700 PLAY MP3
193-เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะ 0 2130 PLAY MP3
194-ทุกข์เพราะยึดถือสิ่งที่ยึดถือไม่ได้ 0 2228 PLAY MP3
195-ทุกข์คือกระแสการปรุงแต่งทางจิต (ไม่มีบุคคลผู้ทุกข์) 0 2182 PLAY MP3
196-ไม่พ้นทุกข์เพราะมัวเพลินในอายตนะ 0 2136 PLAY MP3
197-อายตนะหกเป็นทุกขอริยสัจ 0 2115 PLAY MP3
198-กลุ่มอายตนะเป็นของร้อน 0 2485 PLAY MP3
199-กลุ่มอายตนะเป็นของมืด 0 2328 PLAY MP3
200-พิษลูกศรแห่งความทุกข์ของบุถุชน 0 2222 PLAY MP3
201-สุขทุกข์เนื่องจากการมีอยู่แห่งขันธ์ 0 2240 PLAY MP3
202-ประพฤติพรหมจรรย์นี้ เพื่อรอบรู้ทุกข์ 0 2130 PLAY MP3
203-ทุกข์ชนิดปลายแถว 0 2551 PLAY MP3
204-ทุกขอริยสัจเป็นสิ่งที่ควรรอบรู้ 0 2046 PLAY MP3
205-อุทเทศแห่งสมุทยอริยสัจ 0 2306 PLAY MP3
206-ลักษณาการแห่งตัณหา 0 2394 PLAY MP3
207-สักกายสมุทัยไวพจน์แห่งตัณหา 0 2377 PLAY MP3
208-เจ้าเหนือหัวของสัตว์โลก 0 2088 PLAY MP3
209-สัญโญชน์อย่างเอก 0 2058 PLAY MP3
210-เครื่องจูงใจสู่ภพ 0 2090 PLAY MP3
211-พืชของภพ 0 2099 PLAY MP3
212-เชื้องอกของพืช 0 2421 PLAY MP3
213-ที่เกิดแห่งอุปธิ 0 2615 PLAY MP3
214-ที่เกิดแห่งอุปาทาน 0 2118 PLAY MP3
215-ที่เกิดแห่งอาหาร 0 2556 PLAY MP3
216-ตัณหาโดยวิภาคแห่งอารมณ์หกอย่าง 0 2034 PLAY MP3
217-ภพโดยวิภาค สามอย่าง 0 2124 PLAY MP3
218-ตัณหาโดยวิภาค สามอย่าง 0 2475 PLAY MP3
219-ลักษณะแห่งกามตัณหา 0 2192 PLAY MP3
220-กามคุณห้าคือบ่วง 0 2665 PLAY MP3
221-กามเป็นเครื่องผูก 0 2243 PLAY MP3
222-กามเป็นมายา 0 2487 PLAY MP3
223-ไม่มีความเย็นในกาม 0 2010 PLAY MP3
224-คนกล่าวคำเท็จเพราะกาม 0 2113 PLAY MP3
225-อิทธิพลของกาม 0 2023 PLAY MP3
226-เข้าไปหาความตายเพราะกาม 0 2062 PLAY MP3
227-ความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ 0 2011 PLAY MP3
228-เพลินอยู่กับอายตนะภายใน เท่ากับ เพลินอยู่ในทุกข์ 0 2442 PLAY MP3
229-ความอร่อยกลางกองทุกข์ (ความลวงของกาม) 0 2102 PLAY MP3
230-ความอร่อยที่ไม่คุ้มกับความทุกข์ 0 2100 PLAY MP3
231-กามเปรียบด้วยท่อนกระดูก 0 2251 PLAY MP3
232-กามเปรียบด้วยชิ้นเนื้อคาปาก 0 2053 PLAY MP3
233-กามเปรียบด้วยคบเพลิงทวนลม 0 2256 PLAY MP3
234-กามเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิง 0 2093 PLAY MP3
235-กามเปรียบด้วยของในความฝัน 0 2179 PLAY MP3
236-กามเปรียบด้วยของยืม 0 2031 PLAY MP3
237-กามเปรียบด้วยผลไม้ 0 2098 PLAY MP3
238-รายละเอียดที่ควรศึกษาเกี่ยวกับกาม 0 2191 PLAY MP3
239-ไวพจน์ของกาม 0 2227 PLAY MP3
240-กามเปรียบด้วยรูรั่วของเรือ 0 1908 PLAY MP3
241-ลักษณะแห่งภวตัณหา 0 2398 PLAY MP3
242-ปัจจัยแห่งภวตัณหา 0 2026 PLAY MP3
243-วิภาคแห่งภวตัณหาร้อยแปด 0 2130 PLAY MP3
244-เหตุที่ทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง (เพราะภวตัณหา) 0 2150 PLAY MP3
245-ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ 0 1963 PLAY MP3
246-การเกิดขึ้นแห่งตัณหา 0 2239 PLAY MP3
247-ฐานที่เกิดแห่งตัณหา (สี่อย่าง) 0 1948 PLAY MP3
248-ที่ตั้งอาศัยเกิดแห่งตัณหา 0 2095 PLAY MP3
249-สิ่งที่ต้องรู้ ต้องละ เพื่อความสิ้นทุกข์ 0 2221 PLAY MP3
250-ภาวะเป็นที่รักที่ยินดี เป็น หนามในอริยวินัย 0 1987 PLAY MP3
251-การเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ 0 2182 PLAY MP3
252-อาการเกิดขึ้นแห่งทุกข์โดยสมบูรณ์ 0 2101 PLAY MP3
253-วิภาคแห่งปฏิจจสมุปบาท 0 1981 PLAY MP3
254-ปัจจัยแห่งอวิชชา 0 2060 PLAY MP3
255-อาการเกิดแห่งความทุกข์ 0 1938 PLAY MP3
256-อาการทุกข์เกิดขึ้นจากเบญจขันธ์ 0 1948 PLAY MP3
257-อาการที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะยึดถือเบญจขันธ์ 0 2133 PLAY MP3
258-อาการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ (ทรงแสดงด้วยผัสสะ) 0 1888 PLAY MP3
259-อาการเกิดแห่งความทุกข์ (ทรงแสดงด้วยนันทิ) 0 2238 PLAY MP3
260-อาการเกิดแห่งความทุกข์ (ทรงแสดงด้วยฉันทราคะ) 0 2951 PLAY MP3
261-อาการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ (ทรงแสดงด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งภพใหม่) 0 2170 PLAY MP3
262-อาการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ (ทรงแสดงด้วยอารมณ์เป็นที่ก้าวลงแห่งนามรูป) 0 2026 PLAY MP3
263-อาการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ (ทรงแสดงด้วยอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งนติ) 0 2393 PLAY MP3
264-อาการเกิดแห่งความทุกข์โดยสังเขป 0 2209 PLAY MP3
265-อาการเกิดขึ้นแห่งโลก 0 2093 PLAY MP3
266-ความเกิดขึ้นแห่งอายตนะ นั้นคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ 0 1943 PLAY MP3
267-อาการที่ทุกข์เกิดจากอาหาร 0 1868 PLAY MP3
268-อาการที่ทุกข์เกิดขึ้นเพราะตัณหาในอายตนะภายนอก 0 1880 PLAY MP3
269-อาการที่ทุกข์เกิดมาจากตัณหา 0 1824 PLAY MP3
270-ตัณหาเป็นเชื้อแห่งการเกิด 0 2909 PLAY MP3
271-อาสวะทำหน้าที่อย่างเดียวกับตัณหา 0 2392 PLAY MP3
272-อาการที่สัตว์เกิดตัณหาและเกิดทุกข์ 0 1887 PLAY MP3
273-อาการที่ตัณหา (เครื่องนำไปสู่ภพใหม่) เจริญขึ้น 0 1973 PLAY MP3
274-เห็นแก่เหยื่อจึงติดเบ็ด 0 2323 PLAY MP3
275-ผู้แบกของหนัก 0 2260 PLAY MP3
276-จิตมีตัณหา เรียกว่าอยู่สองคน 0 1960 PLAY MP3
277-จิตไม่มีตัณหา เรียกว่าอยู่คนเดียว 0 1871 PLAY MP3
278-ทุกข์โทษที่เกิดจากกาม 0 2179 PLAY MP3
279-ปกิณณกทุกข์ ที่มีกามตัณหาเป็นมูล 0 2026 PLAY MP3
280-ตัณหาเป็นเหตุแห่งความโศก 0 1758 PLAY MP3
281-ปัจจัยแห่งทุกข์โดยอเนกปริยาย 0 1970 PLAY MP3
282-เพราะมิจฉาทิฏฐิจึงเป็นปลาติดอวน 0 2185 PLAY MP3
283-เกิดกิเลสและทุกข์เพราะทิฏฐิบวก - ทิฏฐิลบ 0 2104 PLAY MP3
284-สักกายทิฏฐิ มีได้ด้วยอาการอย่างไร 0 1737 PLAY MP3
285-สักกายสมุทยคามินีปฏิปทา 0 1874 PLAY MP3
286-เหตุให้เกิดอันตคาหิกทิฏฐิสิบ 0 2273 PLAY MP3
287-ทิฏฐิให้เกิดเวทนาชนิดที่ล้วนแต่เป็นทุกขสมุทัย 0 1919 PLAY MP3
288-ความสำคัญผิดเป็นเหตุให้เกิดนันทิ (อุปาทาน) 0 1904 PLAY MP3
289-ตัณหาเจริญเพราะมิจฉาทิฏฐิในปิยรูป - สาตรูป 0 1872 PLAY MP3
290-ละราคะโทสะโมหะก่อนละชาติชรามรณะ 0 2215 PLAY MP3
291-ทุกแง่มุมที่เกี่ยวกับอกุศลมูล 0 2190 PLAY MP3
292-ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (หลายแง่มุม) 0 2238 PLAY MP3
293-ไม่อาจละราคะโทสะโมหะ ก็เพราะหลงในสัญโญชนิยธรรม 0 1881 PLAY MP3
294-สังโยชน์เจ็ด 0 1778 PLAY MP3
295-สังโยชน์สิบ 0 1878 PLAY MP3
296-ลักษณะที่เป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ 0 1766 PLAY MP3
297-อนุสัยสามคู่กับเวทนาสาม 0 2154 PLAY MP3
298-อนุสัยเนื่องอยู่กับเวทนา 0 1954 PLAY MP3
299-อนุสัยทั้งสามเกิดได้ แม้เมื่อเสวยทุกขเวทนา 0 1920 PLAY MP3
300-รายละเอียดที่ควรศึกษาเกี่ยวกับอาสวะ 0 1999 PLAY MP3
301-เหตุให้อาสวะเจริญและไม่เจริญ 0 1834 PLAY MP3
302-เหตุให้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 1929 PLAY MP3
303-บุคคลผู้ถึงซึ่งอวิชชา 0 1928 PLAY MP3
304-อวิชชา ของผู้ถึงซึ่งอวิชชา 0 1802 PLAY MP3
305-ทุกขสมุทยอริยสัจเป็นสิ่งที่ควรละ 0 1844 PLAY MP3
306-อุทเทศแห่งนิโรธอริยสัจ 0 1697 PLAY MP3
307-ที่ละไปดับไป แห่งตัณหา 0 1773 PLAY MP3
308-ความดับทุกข์มี เพราะความดับแห่งนันทิ 0 1879 PLAY MP3
309-ลูกโซ่แห่งความดับทุกข์ 0 1863 PLAY MP3
310-พ้นทุกข์เพราะไม่เพลินในธาตุ 0 1955 PLAY MP3
311-ความหมายของคำว่า “ความดับ” 0 1774 PLAY MP3
312-ความดับของรูปขันธ์ คือ ความดับของทุกข์ 0 2239 PLAY MP3
313-ความดับของเวทนาขันธ์ คือ ความดับของทุกข์ 0 1798 PLAY MP3
314-ความดับของสัญญาขันธ์ คือ ความดับของทุกข์ 0 1944 PLAY MP3
315-ความดับของสังขารขันธ์ คือ ความดับของทุกข์ 0 1791 PLAY MP3
316-ความดับของวิญญาณขันธ์ คือ ความดับของทุกข์ 0 1782 PLAY MP3
317-ความดับของเบญจขันธ์ คือ ความดับของทุกข์ 0 1900 PLAY MP3
318-ดับตัณหา คือปลงภาระหนักลงได้ 0 2195 PLAY MP3
319-ละกิเลสตัณหาได้ คือละเบญจขันธ์ได้ 0 2093 PLAY MP3
320-ละฉันทราคะแห่งสิ่งใด ก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น 0 1851 PLAY MP3
321-ความสิ้นตัณหา คือ นิพพาน 0 1991 PLAY MP3
322-ที่สุดของพรหมจรรย์ คือนิพพาน 0 1776 PLAY MP3
323-ความไม่เพลินในอายตนะ คือความหลุดพ้นจากทุกข์ 0 2357 PLAY MP3
324-หลุดพ้นจากทุกข์ เพราะไม่เพลิดเพลินในเบญจขันธ์ 0 1700 PLAY MP3
325-ความดับของอายตนะ คือ ความดับของทุกข์ 0 1985 PLAY MP3
326-ความรู้ที่ถึงขั้นทำลายตัณหาแห่งกามคุณในอดีต 0 1771 PLAY MP3
327-ความปลอดจากกามโยคะ 0 1790 PLAY MP3
328-ความปลอดจากภวโยคะ 0 1744 PLAY MP3
329-ความปลอดจากทิฏฐิโยคะ 0 1745 PLAY MP3
330-ความปลอดจากอวิชชาโยคะ 0 2022 PLAY MP3
331-เครื่องกีดขวางการละสัญโญชน์ 0 1852 PLAY MP3
332-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละเพื่อตัดอนุสัยโดยเด็ดขาด 0 2088 PLAY MP3
333-เห็นโลกก็เห็นเหมือนเห็นฟองน้ำและพยับแดด 0 1875 PLAY MP3
334-เห็นโลกชนิดที่ความตายไม่เห็นเรา 0 1684 PLAY MP3
335-การดับทุกข์สิ้นเชิง ไม่เนื่องด้วยอิทธิวิธี 0 1802 PLAY MP3
336-ทิฏฐิทัสสนะที่เป็นไปเพื่อทุกขนิโรธ 0 1755 PLAY MP3
337-“ที่” ซึ่งนามรูปดับไม่มีเหลือ 0 2058 PLAY MP3
338-“ที่” ซึ่งธาตุสี่หยั่งลงไม่ถึง 0 2242 PLAY MP3
339-สิ่งที่ไม่ปรุง 0 2237 PLAY MP3
340-“สิ่งนั้น” หาพบในกายนี้ 0 1969 PLAY MP3
341-อาณาจักรแห่งโลกอุดร 0 1954 PLAY MP3
342-เมื่อ “เธอ” ไม่มี 0 1807 PLAY MP3
343-สิ่งที่ไม่เต็มขึ้นหรือพร่องลง 0 1786 PLAY MP3
344-ตรงกันข้ามไปเสียทุกอย่าง 0 2053 PLAY MP3
345-ที่สุดแห่งทุกข์ 0 2017 PLAY MP3
346-สิ่งนั้นมีแน่ 0 2098 PLAY MP3
347-ธรรมที่ชื่อว่า “นิพพาน” 0 1806 PLAY MP3
348-นิพพานธาตุ 0 2192 PLAY MP3
349-ลักษณะแห่งนิพพานธาตุสองชนิด 0 2363 PLAY MP3
350-อสังขตลักษณะ ๓ อย่าง 0 1791 PLAY MP3
351-ความดับเย็นของเวทนามีได้ แม้ในทิฏฐธรรมนี้ 0 2045 PLAY MP3
352-นิพพานคือ วิราคธรรม 0 1778 PLAY MP3
353-ไวพจน์ของนิพพาน 0 1728 PLAY MP3
354-นิพพานอธิวจนะ 0 2029 PLAY MP3
355-ยาถ่ายและยาสำรอกความเกิด - แก่ – ตาย 0 1804 PLAY MP3
356-ธรรมเป็นเครื่องถอนอัส๎มิมานะในปัจจุบัน 0 1972 PLAY MP3
357-สมาธิที่มีผลเป็นความไม่มีอหังการะมมังการะมานานุสัย 0 2146 PLAY MP3
358-นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง 0 1637 PLAY MP3
359-นิพพานเห็นได้ยากยิ่ง 0 2090 PLAY MP3
360-พอนิพพานธรรมปรากฏก็หมดสงสัย 0 2212 PLAY MP3
361-นิพพานเป็นที่มุ่งแสวงของผู้มองเห็นโทษในโลก 0 1719 PLAY MP3
362-เพราะมีสิ่งที่ไม่ตาย สิ่งที่ตายจึงมีทางออก 0 1810 PLAY MP3
363-ไม่ถึงนิพพาน เพราะพลัดออกนอกทางจนหลงทาง 0 1630 PLAY MP3
364-นิพพานของคนตาบอด (มิจฉาทิฏฐิ) 0 1638 PLAY MP3
365-ไม่นิพพานเพราะยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ 0 1712 PLAY MP3
366-การทำรถให้แล่นไปได้ถึงนิพพาน 0 1605 PLAY MP3
367-ถ้ายังมีเชื้อก็ยังไม่ปรินิพพาน 0 1712 PLAY MP3
368-ถ้าหมดเชื้อก็ปรินิพพาน 0 1675 PLAY MP3
369-นิพพานที่เห็นได้เอง 0 1670 PLAY MP3
370-นิพพานที่เห็นได้เอง ตามคำของพระอานนท์ 0 1666 PLAY MP3
371-หมด “อาหาร” ก็นิพพาน 0 1736 PLAY MP3
372-อาสวักขยญาณเป็นเครื่องให้พ้นจากอาสวะ 0 1714 PLAY MP3
373-ปริญญาที่แท้จริง 0 1652 PLAY MP3
374-วิโมกข์ ๒ ระดับ สมยวิโมกข์ - อสมยวิโมกข์ 0 1926 PLAY MP3
375-ธรรมที่สมควรแก่การหลุดพ้นจากทุกข์ 0 2274 PLAY MP3
376-นิสฺสารณิยธาตุที่ทำความง่ายให้แก่การละตัณหา 0 2032 PLAY MP3
377-ธรรมธาตุต่าง ๆ ที่เป็นผลของสมถวิปัสสนาอันดับสุดท้าย 0 1715 PLAY MP3
378-ปุพเพนิวาสานุสสติญาณที่แท้จริง 0 1812 PLAY MP3
379-อริยวิโมกข์ คือ อมตธรรม 0 1927 PLAY MP3
380-บริษัทเลิศเพราะสนใจโลกุตตระสุญญตา (ทางแห่งนิโรธ) 0 1650 PLAY MP3
381-นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ 0 2040 PLAY MP3
382-ปรินิพพานในทิฏฐธรรม ด้วยการตัดอกุศลมูล 0 1793 PLAY MP3
383-ปรินิพพานเฉพาะตน ผลแห่งการถอนความมั่นหมายในธรรมทั้งปวง 0 1768 PLAY MP3
384-หยุดถือมั่น – หยุดหวั่นไหว 0 1916 PLAY MP3
385-ความไม่สะดุ้งหวาดเสียว เพราะไม่มีอุปาทาน 0 1952 PLAY MP3
386-ความไม่สะดุ้งหวาดเสียวเพราะไม่มีอุปาทาน 0 2065 PLAY MP3
387-ลำดับแห่งโลกิยสุข (ซึ่งยังไม่ถึงนิพพาน) 0 1778 PLAY MP3
388-อนุปุพพนิโรธ เก้า 0 1642 PLAY MP3
389-อนุปุพพวิหารอาพาธ 0 1577 PLAY MP3
390-ปัญญาสติกับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับ 0 1646 PLAY MP3
391-เห็นโลกมีค่าเท่ากับเศษหญ้าเศษไม้ 0 1598 PLAY MP3
392-หมดกลม - หยุดหมุน 0 1548 PLAY MP3
393-คนดำหรือคนขาว ล้วนมีหวังในนิพพาน 0 1629 PLAY MP3
394-วิมุตติไม่มีความต่างกันตามวรรณะของผู้ปฏิบัติ 0 1647 PLAY MP3
395-อริยโลกุตตรธรรมสำหรับคนทุกคนทุกวรรณะ 0 1655 PLAY MP3
396-ปุถุชน คือ ผู้ยึดถือเต็มที่ 0 1847 PLAY MP3
397-พระเสขะ คือ ผู้กำลังจะไม่ยึดถือ 0 1554 PLAY MP3
398-ปุถุชน คือ ผู้ที่ยังไม่รู้จักนิพพาน 0 2013 PLAY MP3
399-พระเสขะ คือ ผู้ที่กำลังจะรู้จักนิพพาน 0 1563 PLAY MP3
400-พระอเสขะ คือ ผู้ที่หมดความยึดถือทุกสิ่ง 0 1617 PLAY MP3
401-พระอเสขะ คือ ผู้ที่ไม่ยึดถือแม้ในนิพพาน 0 3104 PLAY MP3
402-ไตรสิกขาของพระอเสขะ 0 1868 PLAY MP3
403-ธรรมขันธ์ของพระอเสขะ 0 1651 PLAY MP3
404-สัมมัตตะสิบของพระอเสขะ 0 2081 PLAY MP3
405-องค์แห่งความเป็นพระเสขะและพระอเสขะ 0 1924 PLAY MP3
406-นิทเทสแห่งไตรสิกขา เพื่อเปรียบเทียบ 0 1621 PLAY MP3
407-นิทเทสแห่งไตรสิกขา (อีกนัยหนึ่ง) 0 2024 PLAY MP3
408-เปรียบเทียบพระเสขะ - อเสขะ 0 1637 PLAY MP3
409-ความลดหลั่นแห่งพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างเดียวกัน 0 1559 PLAY MP3
410-การรู้เบญจขันธ์ โดยหลักแห่งอริยสัจสี่ 0 1621 PLAY MP3
411-การรู้ปัญจุปาทานขันธ์โดยธรรมลักษณะห้า 0 2014 PLAY MP3
412-ผู้ละราคะ-โทสะ-โมหะ ระดับโสดาบัน 0 1669 PLAY MP3
413-พระโสดาบัน รู้จักปัญจุปาทานักขันธ์ 0 1629 PLAY MP3
414-พระโสดาบันเป็นใครกัน 0 1628 PLAY MP3
415-หลักเกณฑ์พยากรณ์ภาวะโสดาบันของตนเอง 0 1645 PLAY MP3
416-แว่นส่องความเป็นพระโสดาบัน 0 1595 PLAY MP3
417-ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิโดยธรรมชาติ (สิ่งที่ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิทำไม่ได้โดยธรรมชาติ) 0 1585 PLAY MP3
418-ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (อภัพพฐานสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) 0 1836 PLAY MP3
419-ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (อภัพพฐานสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) (อีกนัยหนึ่ง) 0 1616 PLAY MP3
420-ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (อภัพพฐานสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) (อีกนัยหนึ่ง) 0 1863 PLAY MP3
421-ผู้สิ้นความสงสัย (พระโสดาบัน) 0 1689 PLAY MP3
422-ผู้มีธรรมญาณและอัน๎วยญาณ (พระโสดาบัน) 0 1595 PLAY MP3
423-พระโสดาบัน รู้จักอินทรีย์หก 0 1626 PLAY MP3
424-พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกัน ในการเห็นธรรม 0 1587 PLAY MP3
425-พระโสดาบันกับพระอรหันต์ต่างกันในการเห็นธรรม (อีกนัยหนึ่ง) 0 1649 PLAY MP3
426-ผู้รวมอยู่ในกลุ่มโสดาบัน ๓ จำพวก 0 1769 PLAY MP3
427-ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน 0 1638 PLAY MP3
428-ความเป็นโสดาบัน ประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 0 1915 PLAY MP3
429-ผลแห่งความเป็นโสดาบัน 0 2134 PLAY MP3
430-พระอริยบุคคลละสังโยชน์ได้ต่างกัน 0 1592 PLAY MP3
431-พระอริยบุคคลผู้ต้องใช้สังขารธรรมต่างกัน สี่ประเภท 0 2002 PLAY MP3
432-อุปมาการฝึกช้างศึก ด้วยการฝึกตนของอริยสาวก 0 1652 PLAY MP3
433-บุคคลที่มีเชื้อเหลือ ๙ จำพวก 0 1537 PLAY MP3
434-พระอรหันต์รู้จักปัญจุปาทานขันธ์ชัดแจ้งแล้วหลุดพ้น 0 1562 PLAY MP3
435-บุคคลผู้บรรลุอนุปาทาปรินิพพาน 0 1590 PLAY MP3
436-พระอรหันต์คือผู้เป็น อเสขะ 0 1586 PLAY MP3
437-ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้า 0 1882 PLAY MP3
438-ผู้มีคุณลักษณะพิเศษของพระอรหันต์ 0 1628 PLAY MP3
439-พระอรหันต์เลิศกว่าภวัคคพรหม 0 1499 PLAY MP3
440-ผู้ข้ามพ้นกามโลก - รูปโลก - อรูปโลก ยังไม่ชื่อว่าข้ามพ้นโลก 0 1957 PLAY MP3
441-พระอรหันต์คือผู้เป็นเกพลี 0 2020 PLAY MP3
442-ผู้เป็นเกพลีบุคคล ในพุทธศาสนา 0 1711 PLAY MP3
443-มีศีลงาม - ธรรมงาม - ปัญญางาม ก็เป็นเกพลี 0 1539 PLAY MP3
444-ผู้ละอาสวะนานาแบบ 0 1572 PLAY MP3
445-ผู้พ้นพิเศษเพราะความสิ้นตัณหา 0 1615 PLAY MP3
446-ผู้อาบแล้วด้วยเครื่องอาบ 0 1473 PLAY MP3
447-ผู้ไม่เป็นทั้งฝ่ายรับและฝ่ายค้าน 0 1482 PLAY MP3
448-ผู้ถอนรากแห่งความรักและความเกลียดได้แล้ว 0 2160 PLAY MP3
449-ผู้ไม่สำคัญมั่นหมายแล้วไม่เกิดนันทิ (อุปาทาน) 0 1453 PLAY MP3
450-ผู้ปฏิบัติเปรียบด้วยนักรบผู้เชี่ยวชาญการยิงศร 0 1605 PLAY MP3
451-ผู้หลุดพ้นแล้วมีอุปมา ๕ อย่าง 0 1488 PLAY MP3
452-ผู้รอดไปได้ไม่ตายกลางทาง 0 1712 PLAY MP3
453-ผู้ตายคาประตูนิพพาน 0 1650 PLAY MP3
454-ผู้กำลังโน้มเอียงไปสู่นิพพาน 0 1663 PLAY MP3
455-ผู้ปฏิบัติเพื่อความดับเย็นเป็นนิพพาน 0 1809 PLAY MP3
456-ผู้รู้ความลับของปิยรูป-สาตรูป 0 1540 PLAY MP3
457-ผู้มีจิตอันหาขอบเขตมิได้ 0 1607 PLAY MP3
458-พระอริยบุคคล มีอันดับเจ็ด 0 1942 PLAY MP3
459-ผู้อนิมิตตวิหารี 0 1672 PLAY MP3
460-ตทังคนิพพุโต - ผู้ดับเย็นด้วยองค์นั้น ๆ 0 1500 PLAY MP3
461-หมดตัวตน ก็หมดเรื่องผูกพัน 0 1539 PLAY MP3
462-หมดตัวตน ก็หมดอหังการ 0 1538 PLAY MP3
463-สัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชชา 0 1786 PLAY MP3
464-บุคคลผู้ถึงซึ่งวิชชา 0 1490 PLAY MP3
465-วิชชาของผู้ถึงซึ่งวิชชา 0 1447 PLAY MP3
466-ผู้รับผลของการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุสี่ 0 1759 PLAY MP3
467-ผู้ไม่กลืนเบ็ดของมาร 0 1932 PLAY MP3
468-ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้น 0 1523 PLAY MP3
469-ผู้ลวงมัจจุราชให้หลง 0 2457 PLAY MP3
470-วิมุตติต่างกันแต่เป็นผลของการปฏิบัติอย่างเดียวกัน 0 1525 PLAY MP3
471-พระอริยบุคคลมีหลายระดับ เพราะอินทรีย์ยิ่งหย่อนกว่ากัน 0 1518 PLAY MP3
472-การเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย 0 2076 PLAY MP3
473-กายนครที่ปลอดภัย 0 1585 PLAY MP3
474-ผู้ไม่มีหนามยอกตำ 0 2044 PLAY MP3
475-ผู้อยู่คนเดียว คือผู้ไม่ข้องติดอยู่ในธรรมทั้งปวง 0 1970 PLAY MP3
476-กายของผู้ที่สิ้นตัณหาแล้วก็ยังตั้งอยู่ชั่วขณะ (นิโรธมิใช่ความตาย) 0 1705 PLAY MP3
477-พระอรหันต์ตายแล้วสูญหรือ 0 1977 PLAY MP3
478-หลักการทดสอบตัวเองว่าเป็นอรหันต์หรือไม่ 0 1560 PLAY MP3
479-คำถามที่ใช้ทดสอบความเป็นอรหันต์ (มีหกหมวด) 0 2060 PLAY MP3
480-สมณะสี่ประเภท 0 1932 PLAY MP3
481-สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง) 0 1398 PLAY MP3
482-สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง) 0 1484 PLAY MP3
483-สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง) 0 1345 PLAY MP3
484-สมณะสี่ประเภท (อีกนัยหนึ่ง) 0 1419 PLAY MP3
485-สมณะแห่งลัทธิหนึ่ง ๆ ต่างจากสมณะแห่งลัทธิอื่น 0 1967 PLAY MP3
486-ไม่อาจจะกล่าวว่าใครดีกว่าใคร เพราะอาศัยเหตุสักว่าชื่อ 0 1451 PLAY MP3
487-ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญากับสัมมาสัมพุทธเจ้า 0 1488 PLAY MP3
488-ฝีเท้าไววัดด้วยการรู้อริยสัจ 0 1428 PLAY MP3
489-ผู้รู้จักเลือกเอาฝ่ายดับไม่เหลือแห่งภพ 0 1475 PLAY MP3
490-ผู้อยู่อย่างคนมีความสุขก็ทำวิราคะให้ปรากฏได้ 0 1745 PLAY MP3
491-ระดับต่าง ๆ แห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์ 0 2058 PLAY MP3
492-อาการดับแห่งโลก 0 1936 PLAY MP3
493-อาการดับแห่งความทุกข์ 0 1602 PLAY MP3
494-อาการดับแห่งทุกข์โดยสังเขปที่สุด 0 1537 PLAY MP3
495-อาการดับแห่งทุกข์ โดยสังเขป 0 1827 PLAY MP3
496-อาการดับแห่งทุกข์โดยสมบูรณ์ 0 1507 PLAY MP3
497-อาการดับแห่งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 1) 0 1480 PLAY MP3
498-อาการดับแห่งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 2) 0 1672 PLAY MP3
499-อาการดับแห่งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 3) 0 1557 PLAY MP3
500-อาการดับแห่งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 4) 0 1600 PLAY MP3
501-อาการดับแห่งความทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 5) 0 1633 PLAY MP3
502-เหตุดับแห่งทุกข์ที่ตรัสไว้โดยอเนกปริยาย 0 2149 PLAY MP3
503-ลักษณาการแห่งการรู้อริยสัจและการสิ้นอาสวะจบพรหมจรรย์ 0 1908 PLAY MP3
504-ลักษณะของความดับแห่งทุกข์ 0 1665 PLAY MP3
505-ลักษณะของความดับแห่งทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 1) 0 1551 PLAY MP3
506-ลักษณะของความดับแห่งทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 2) 0 1539 PLAY MP3
507-ลักษณะของความดับแห่งทุกข์ (อีกปริยายหนึ่ง 3) 0 1893 PLAY MP3
508-อาการแห่งบุคคลผู้หลุดพ้น 0 1733 PLAY MP3
509-อาการดับแห่งตัณหาในนามแห่งนันทิ 0 1724 PLAY MP3
510-สักกายนิโรธ 0 1487 PLAY MP3
511-อาการแห่งการละอวิชชา โดยย่อ 0 1575 PLAY MP3
512-กระแสการปรุงแต่งแห่งการเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ 0 1947 PLAY MP3
513-การปรินิพพานในทิฏฐธรรม 0 1861 PLAY MP3
514-การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหนึ่ง) 1 0 1472 PLAY MP3
515-การปรินิพพานในทิฏฐธรรม (อีกปริยายหนึ่ง) 2 0 1575 PLAY MP3
516-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี 0 1705 PLAY MP3
517-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี (อีกนัยหนึ่ง) 1 0 1472 PLAY MP3
518-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี (อีกนัยหนึ่ง) 2 0 1408 PLAY MP3
519-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี (อีกนัยหนึ่ง) 3 0 1456 PLAY MP3
520-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี (อีกนัยหนึ่ง) 4 0 1944 PLAY MP3
521-ลักษณะแห่งจิตที่หลุดพ้นด้วยดี (อีกนัยหนึ่ง) 5 0 1431 PLAY MP3
522-ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา 0 1968 PLAY MP3
523-ทางให้ถึงความหลุดพ้นห้าทาง 0 1467 PLAY MP3
524-รู้จักอุปาทาน ต่อเมื่อหมดอุปาทาน 0 2058 PLAY MP3
525-อาสวะสิ้นไปเพราะการกำจัดสมารัมภะและอวิชชา 0 1466 PLAY MP3
526-พอรู้เรื่องการร้อยรัด ก็สามารถทำที่สุดทุกข์ 0 1479 PLAY MP3
527-ลักษณะแห่งการถึงที่สุดทุกข์ 0 1468 PLAY MP3
528-ลำดับแห่งการดับของสังขาร (อนุปุพพสังขารนิโรธ) 0 1924 PLAY MP3
529-จิตหยั่งลงสู่อมตะเมื่อประกอบด้วยสัญญาอันเหมาะสม 0 1623 PLAY MP3
530-บรรลุอรหันต์โดยละมัญญนะหกชนิด 0 1479 PLAY MP3
531-ขั้นตอนอันจำกัดแห่งปัจจัยของการละกาม - รูป – อรูปราคะ 0 1872 PLAY MP3
532-ละราคะโทสะโมหะได้ เพราะไม่หลงในสัญโญชนิยธรรม 0 1603 PLAY MP3
533-ภาวะแห่งความสิ้นตัวตนและสิ้นโลก 0 1596 PLAY MP3
534-สิ้นกิเลสก็แล้วกัน ไม่ต้องรู้ว่าสิ้นไปเท่าไร 0 2471 PLAY MP3
535-เมื่อสังโยชน์เหมือนเครื่องหวายสิ้นอายุ 0 1688 PLAY MP3
536-ฟองไข่ออกเป็นตัว มิใช่โดยเจตนาของแม่ไก่ (เหมือนอาสวะสิ้นเอง เมื่อปฏิบัติชอบ) 0 1421 PLAY MP3
537-ผลสูงต่ำแห่งการปฏิบัติ ตามที่อาจทำให้เกิดขึ้น 0 1604 PLAY MP3
538-อานิสงส์ตามลำดับการเกิดแห่งธรรมโดยไม่ต้องเจตนา 0 1514 PLAY MP3
539-สัญญาในอุปาทานระงับไป เมื่ออารมณ์แห่งสัญญานั้นเป็นวิภูตะ 0 2249 PLAY MP3
540-อนุสัยทั้งสามไม่เกิดแก่อริยสาวก แม้เมื่อเสวยทุกขเวทนา 0 1440 PLAY MP3
541-การไม่เกิดอนุสัยสามเมื่อเสวยเวทนาสาม แล้วดับเย็น 0 1501 PLAY MP3
542-อาการที่ตัณหาไม่นำไปสู่ภพใหม่ ให้เกิดผลพิเศษอีกนานาประการ 0 1493 PLAY MP3
543-การออกไปเสียได้จากทางเดินแห่งจิตของสัตว์บุถุชน 0 1514 PLAY MP3
544-การละความผูกพันในความสุขทุกชั้น 0 1927 PLAY MP3
545-การละทิฏฐิด้วยอนุปัสสนาญาณในอารมณ์ของทิฏฐินั้น ๆ 0 1535 PLAY MP3
546-อนุสัยเจ็ดสลาย เมื่อขาดความยึดมั่นในอารมณ์แห่งปปัญจสัญญา 0 1709 PLAY MP3
547-ลำดับปัจจัยแห่งการกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน 0 1468 PLAY MP3
548-วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด 0 1537 PLAY MP3
549-สติปัฏฐานบริบูรณ์เพราะอานาปานสติบริบูรณ์ 0 1612 PLAY MP3
550-โพชฌงค์บริบูรณ์เพราะสติปัฏฐานบริบูรณ์ 0 1496 PLAY MP3
551-วิชชา-วิมุตติบริบูรณ์เพราะโพชฌงค์บริบูรณ์ 0 1512 PLAY MP3
552-นิโรธอริยสัจ (อีกนัยหนึ่ง) 0 1692 PLAY MP3
553-นิโรธอริยสัจเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้ง 0 3221 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง