พุทธวจน: เสียง

ธรรมบรรยาย สัตว์


กำลังฟัง :03 ต้นกำเนิดของ(อวิชชา ตัณหา สัตตานัง)และสุญญตา


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 พุทธวจน faq สัตตานัง คืออะไร 0 7508 PLAY MP3
02 เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจสัตตานังและรู้เรื่องกรรม 0 5580 PLAY MP3
03 ต้นกำเนิดของ(อวิชชา ตัณหา สัตตานัง)และสุญญตา 0 4198 PLAY MP3
04 พระสูตรที่อธิบาย คำว่า สัตตานัง(อาทิตย์ที่ 12-11-17) 0 4776 PLAY MP3
05 มโนมาจากอะไร พระพุทธเจ้าบัญญัติสัตตานังที่จุดใด สนทนาธรรมวันเสาร์_2018-06-16 0 3689 PLAY MP3
06 พุทธวจน_ขันธ์ห้า อุปาทานขันธ์ห้า สัตตานัง สังขต อสังขต สิ้นตัณหาคือนิพพาน 0 3841 PLAY MP3
07 ใคร..คือผู้ยึดติด 0 3165 PLAY MP3
08 บุคคลโดยสมมุติ ขันธ์ ๕ ไม่ใช้ผู้ยึด แล้วใครคือผู้หลง สัตตานังคือใคร 0 2614 PLAY MP3
09 ผู้เดินมรรคคือสิ่งๆหนึ่่ง และสิ่งๆหนึ่งก็คือสัตว์ หรือสัตตานัง 0 2609 PLAY MP3
10 ตัณหาคือเชื้้้อแห่งการเกิด และผู้ที่ไปเกิดคือสัตว์หรือสัตตานัง 0 2662 PLAY MP3
11 วิญญาน สัตตานัง และอัตภาพของสัตตานัง 0 2616 PLAY MP3
12 สัตตานังจะหลุดพ้นได้อย่างไร 0 2620 PLAY MP3
13 ทำอย่างไรจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของ สัตตานัง 0 2642 PLAY MP3
14 พุทธวจน_ เจาะลึกเรื่องพระอรหันต์ เรื่องสัตตานัง 0 2845 PLAY MP3
15 สัตตานัง นิพพาน สังขตะ อสังขตะ ขันธ์๕ 0 2768 PLAY MP3
16 เวลากายแตกทำลาย จิตกับสัตตานัง จะเป็นอย่างไร(อาทิตย์ที่ 12-11-17) 0 2641 PLAY MP3
17 D034_live20190303_1 ทบทวนพระสูตร ใครเป็นผู้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ 0 2660 PLAY MP3
18 D036_live20190317_1 ทบทวนพระสูตร นัยความยึดถือในความเป็นตัวตน และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ 0 2754 PLAY MP3
19 D037_live20190323_1 ทบทวนพระสูตร อวิชชากั้นใคร ตัณหาผูกใคร และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ 0 2341 PLAY MP3
20 D020 live20190210 1 ทบทวนพระสูตร จิต มโน วิญญาณ และตอบคำถามข้อธรรมประเด็นต่างๆ 0 2499 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง