พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 6627 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 5414 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 4736 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 3949 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 3675 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 5310 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 3740 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 3599 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 3236 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 3344 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 4319 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 3332 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 3038 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 3274 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 2951 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 2969 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 2897 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 2688 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 3064 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 2525 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 2800 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 2887 PLAY MP3
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 2647 PLAY MP3
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 0 2774 PLAY MP3
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 0 2461 PLAY MP3
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 0 2717 PLAY MP3
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 0 2576 PLAY MP3
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 0 2539 PLAY MP3
29-โรคสองอย่าง 0 2768 PLAY MP3
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 0 2604 PLAY MP3
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 2628 PLAY MP3
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 2478 PLAY MP3
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 2353 PLAY MP3
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 2318 PLAY MP3
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 0 2543 PLAY MP3
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 0 2429 PLAY MP3
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 0 2225 PLAY MP3
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 0 2486 PLAY MP3
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 0 2379 PLAY MP3
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 0 2668 PLAY MP3
41-อัตถิตาและนัตถิตา 0 2155 PLAY MP3
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 0 2357 PLAY MP3
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 0 2145 PLAY MP3
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 0 2146 PLAY MP3
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 0 2208 PLAY MP3
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 0 2231 PLAY MP3
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 2352 PLAY MP3
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 2237 PLAY MP3
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 2245 PLAY MP3
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 0 2107 PLAY MP3
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 2435 PLAY MP3
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 0 2332 PLAY MP3
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 0 2222 PLAY MP3
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 2335 PLAY MP3
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 2166 PLAY MP3
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 0 2025 PLAY MP3
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 0 2202 PLAY MP3
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 0 2030 PLAY MP3
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 0 2104 PLAY MP3
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 0 2093 PLAY MP3
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1950 PLAY MP3
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2094 PLAY MP3
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1843 PLAY MP3
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2085 PLAY MP3
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1840 PLAY MP3
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1835 PLAY MP3
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1814 PLAY MP3
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1885 PLAY MP3
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2200 PLAY MP3
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 0 2707 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง