พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 6967 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 5809 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 5057 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 4329 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 3948 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 5582 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 4054 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 3868 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 3496 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 3600 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 4580 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 3587 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 3335 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 3547 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 3244 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 3297 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 3182 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 2915 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 3307 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 2741 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 3023 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 3120 PLAY MP3
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 2857 PLAY MP3
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 0 2987 PLAY MP3
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 0 2672 PLAY MP3
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 0 2981 PLAY MP3
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 0 2760 PLAY MP3
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 0 2815 PLAY MP3
29-โรคสองอย่าง 0 2983 PLAY MP3
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 0 2883 PLAY MP3
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 2825 PLAY MP3
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 2691 PLAY MP3
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 2559 PLAY MP3
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 2513 PLAY MP3
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 0 2754 PLAY MP3
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 0 2622 PLAY MP3
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 0 2407 PLAY MP3
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 0 2701 PLAY MP3
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 0 2573 PLAY MP3
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 0 2863 PLAY MP3
41-อัตถิตาและนัตถิตา 0 2424 PLAY MP3
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 0 2541 PLAY MP3
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 0 2332 PLAY MP3
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 0 2324 PLAY MP3
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 0 2483 PLAY MP3
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 0 2418 PLAY MP3
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 2530 PLAY MP3
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 2419 PLAY MP3
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 2416 PLAY MP3
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 0 2307 PLAY MP3
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 2631 PLAY MP3
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 0 2537 PLAY MP3
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 0 2459 PLAY MP3
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 2568 PLAY MP3
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 2348 PLAY MP3
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 0 2241 PLAY MP3
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 0 2374 PLAY MP3
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 0 2301 PLAY MP3
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 0 2352 PLAY MP3
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 0 2281 PLAY MP3
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2125 PLAY MP3
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2280 PLAY MP3
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2087 PLAY MP3
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2263 PLAY MP3
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1998 PLAY MP3
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1994 PLAY MP3
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1994 PLAY MP3
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2048 PLAY MP3
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2376 PLAY MP3
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 0 2882 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง