พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ)


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 5485 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 4199 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 3922 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 3167 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 2930 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 3587 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 2913 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 2848 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 2618 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 2711 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 3668 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 2721 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 2457 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 2636 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 2405 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 2414 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 2379 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 2136 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 2378 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 1986 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 2178 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 2185 PLAY MP3
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 2097 PLAY MP3
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 0 2125 PLAY MP3
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 0 1964 PLAY MP3
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 0 2104 PLAY MP3
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 0 2001 PLAY MP3
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 0 1954 PLAY MP3
29-โรคสองอย่าง 0 2239 PLAY MP3
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 0 2134 PLAY MP3
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 2163 PLAY MP3
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 2007 PLAY MP3
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 1861 PLAY MP3
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 1878 PLAY MP3
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 0 1947 PLAY MP3
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 0 1982 PLAY MP3
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 0 1822 PLAY MP3
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 0 2033 PLAY MP3
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 0 1951 PLAY MP3
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 0 2067 PLAY MP3
41-อัตถิตาและนัตถิตา 0 1730 PLAY MP3
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 0 1922 PLAY MP3
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 0 1720 PLAY MP3
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 0 1735 PLAY MP3
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 0 1785 PLAY MP3
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 0 1734 PLAY MP3
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 1900 PLAY MP3
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 1706 PLAY MP3
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 1721 PLAY MP3
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 0 1638 PLAY MP3
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 1858 PLAY MP3
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 0 1864 PLAY MP3
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 0 1708 PLAY MP3
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 1760 PLAY MP3
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 1715 PLAY MP3
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 0 1579 PLAY MP3
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 0 1648 PLAY MP3
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 0 1560 PLAY MP3
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 0 1603 PLAY MP3
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 0 1549 PLAY MP3
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1538 PLAY MP3
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1572 PLAY MP3
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1440 PLAY MP3
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1665 PLAY MP3
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1456 PLAY MP3
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1452 PLAY MP3
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1417 PLAY MP3
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1511 PLAY MP3
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1669 PLAY MP3
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 0 2164 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง