พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 6963 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 5802 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 5049 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 4321 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 3941 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 5578 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 4045 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 3858 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 3488 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 3592 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 4571 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 3578 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 3331 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 3542 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 3240 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 3286 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 3179 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 2909 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 3305 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 2736 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 3015 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 3113 PLAY MP3
23-เหตุให้ได้ความเป็นหญิงหรือชาย 0 2854 PLAY MP3
24-พัฒนาการของสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ สมัยโลกกลับเจริญขึ้น 0 2984 PLAY MP3
25-เพราะระลึกย้อนหลังได้จำกัด จึงมีความเห็นที่ต่างกัน 0 2667 PLAY MP3
26-สัตว์ทั้งหลาย เป็นทายาทแห่งกรรม 0 2972 PLAY MP3
27-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๑) 0 2757 PLAY MP3
28-หมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรม (นัยที่ ๒) 0 2809 PLAY MP3
29-โรคสองอย่าง 0 2976 PLAY MP3
30-เบ็ด ๖ ตัว เพื่อฆ่าสัตว์ทั้งหลาย 0 2878 PLAY MP3
31-สิ่งที่ใครๆ ในโลกไม่ได้ตามปรารถนา 0 2822 PLAY MP3
32-สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ 0 2685 PLAY MP3
33-สัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ 0 2554 PLAY MP3
34-ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า 0 2510 PLAY MP3
35-ตถาคตสอนเรื่องทุกข์ และความดับไม่เหลือของทุกข์ 0 2749 PLAY MP3
36-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๑) 0 2619 PLAY MP3
37-ปัญหาที่ไม่ควรถาม (นัยที่ ๒) 0 2403 PLAY MP3
38-พระอรหันต์ไปเกิดหรือไม่ไปเกิด 0 2694 PLAY MP3
39-ตถาคตพ้นแล้วจากอุปาทานขันธ์ ๕ 0 2570 PLAY MP3
40-ความเกิดขึ้น และความดับแห่งทุกข์ 0 2858 PLAY MP3
41-อัตถิตาและนัตถิตา 0 2420 PLAY MP3
42-โสดาบัน เป็นผู้หมดความสงสัย ในฐานะ ๖ ประการ และในอริยสัจ ๔ 0 2536 PLAY MP3
43-สังขตลักษณะ-อสังขตลักษณะ 0 2329 PLAY MP3
44-ธรรมชาติ อันไม่เกิดแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้ว มีอยู่ 0 2322 PLAY MP3
45-ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อละขาดซึ่งภพ 0 2478 PLAY MP3
46-เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมอง และความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย 0 2416 PLAY MP3
47-ธาตุ ๔ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 2527 PLAY MP3
48-ขันธ์ ๕ มีอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ 0 2414 PLAY MP3
49-ความพรากจากโยคะ ๔ 0 2414 PLAY MP3
50-ความดับสนิทไม่เหลือของโลก หาพบในกายนี้ 0 2293 PLAY MP3
51-ยาถ่ายอันเป็นอริยะ 0 2622 PLAY MP3
52-สิ่งที่ปุถุชนยึดถือ 0 2535 PLAY MP3
53-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ของเรา 0 2453 PLAY MP3
54-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 2563 PLAY MP3
55-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ของเรา 0 2342 PLAY MP3
56-อะไรๆ ก็ไม่ใช่ของเรา 0 2234 PLAY MP3
57-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๑) 0 2370 PLAY MP3
58-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๒) 0 2296 PLAY MP3
59-ขันธ์ ๕ ไม่ใช่ตัวตนของเรา (นัยที่ ๓) 0 2349 PLAY MP3
60-ย่อมทำลาย ย่อมไม่ก่อขึ้น ย่อมละทิ้ง ย่อมไม่ถือเอาซึ่งขันธ์ ๕ 0 2275 PLAY MP3
61-อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2120 PLAY MP3
62-อายตนะภายนอก ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2271 PLAY MP3
63-วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2084 PLAY MP3
64-ผัสสะ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2260 PLAY MP3
65-เวทนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1994 PLAY MP3
66-สัญญา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1991 PLAY MP3
67-สัญเจตนา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 1988 PLAY MP3
68-ตัณหา ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2045 PLAY MP3
69-ธาตุ ๖ ไม่ใช่ตัวตนของเรา 0 2374 PLAY MP3
70-เมื่อละอวิชชาได้ ความเห็นว่า เรามีอยู่ ย่อมไม่มี 0 2880 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง