พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :14-บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-สมณะบุณฑริก (สกทาคามี) 0 2155 PLAY MP3
02-สกทาคามีในภพมนุษย์ 0 1584 PLAY MP3
03-สกทาคามี เปรียบได้กับบุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง 0 1337 PLAY MP3
04-เป็นสกทาคามี ได้กายชั้นดุสิต 0 1172 PLAY MP3
05-ความเป็นอริยบุคคล กับอินทรีย์ 5 0 1131 PLAY MP3
06-เอกพีชี อินทรีย์ 5 อ่อนกว่าสกทาคามี 0 1187 PLAY MP3
07-ความเป็นอริยบุคคล กับการละสังโยชน์ (บุคคล 4 จำพวก) 0 1228 PLAY MP3
08-สังโยชน์ 10 0 1142 PLAY MP3
09-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล 3 จำพวก) 0 1169 PLAY MP3
10-ความเป็นอริยบุคคล กับสิกขา 3 0 1063 PLAY MP3
11-สิกขา 3 0 1054 PLAY MP3
12-ผู้ที่ต้องศึกษาสิกขา 3 0 1073 PLAY MP3
13-บุคคลที่มีเชื้อเหลือ แต่พ้นทุคติ 0 1169 PLAY MP3
14-บุคคลผู้พ้นทุคติ หรือไม่ไปทุคติ 0 1209 PLAY MP3
15-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต ที่สำเร็จในโลกนี้และที่ละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ 0 985 PLAY MP3
16-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (รูปสัญญา) 0 972 PLAY MP3
17-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อเจริญพรหมวิหาร 0 938 PLAY MP3
18-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อได้สมาธิ (อรูปสัญญา) 0 872 PLAY MP3
19-อริยสาวกผู้ประกอบด้วยสังโยชน์ แต่ไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้กลับมายังโลกนี้อีก 0 847 PLAY MP3
20-ผลของการประกอบตนให้ติดเนื่องในความสุข 4 ประการ 0 854 PLAY MP3
21-บุคคลที่ควรแก่ของทำบุญ 0 852 PLAY MP3
22-สัทธานุสารี ธัมมานุสารี โสดาบัน 0 877 PLAY MP3
23-แม้แต่อริยบุคคลขั้นโสดาบัน ก็ไม่อาจแปรปรวน 0 759 PLAY MP3
24-ความหมายของกามและกามคุณ 0 792 PLAY MP3
25-โลกในอริยวินัย คือ กามคุณ5 0 882 PLAY MP3
26-โลก คือ สิ่งที่แตกสลายได้ 0 724 PLAY MP3
27-กามคุณ 5 คือเครื่องจองจำในอริยวินัย 0 708 PLAY MP3
28-กามเลว ปานกลาง และประณีต 0 732 PLAY MP3
29-กามอันเป็นทิพย์ ประณีตกว่ากามของมนุษย์ 0 699 PLAY MP3
30-เทียบเคียงลักษณะเทวดาชั้นดาวดึงส์ 0 711 PLAY MP3
31-คุณของกามและโทษของกาม 0 660 PLAY MP3
32-สุขที่ควรกลัวและไม่ควรกลัว 0 625 PLAY MP3
33-ตั้งอยู่ในภูมิคนแก่ เพราะละกามได้ 0 724 PLAY MP3
34-ไม่เวียนกลับไปสู่กามทั้งหลายอีก เพราะบรรลุสุขอื่นที่สงบกว่า 0 650 PLAY MP3
35-เหตุเกิดของอกุศลวิตก 0 689 PLAY MP3
36-ข้อปฏิบัติเพื่อดับอกุศลสังกัปปะ (ความดำริอันเป็นอกุศล) 0 654 PLAY MP3
37-เหตุเกิดของกามฉันทะ 0 626 PLAY MP3
38-อาหารของกามฉันทะ 0 660 PLAY MP3
39-เมื่อตั้งใจฟังธรรม กามฉันทะย่อมไม่มี 0 596 PLAY MP3
40-ธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว บรรเทาได้ยาก 0 608 PLAY MP3
41-ไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ 0 589 PLAY MP3
42-เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสงี่ยม 0 635 PLAY MP3
43-อาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ราคะ โทสะ โมหะ 0 619 PLAY MP3
44-ความแตกต่างของ ราคะ โทสะ โมหะ และวิธีละราคะ โทสะ โมหะ 0 638 PLAY MP3
45-เจริญอสุภะเพื่อละราคะ เจริญเมตตาเพื่อละโทสะ เจริญปัญญาเพื่อละโมหะ 0 634 PLAY MP3
46-เจริญอนุสสติ เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 621 PLAY MP3
47-ศึกษาในสิกขา 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 568 PLAY MP3
48-การละธรรม 3 เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 594 PLAY MP3
49-เห็นสัญโยชนิยธรรมโดยความเป็นของน่าเบื่อหน่าย เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ 0 561 PLAY MP3
50-เพราะมีความสิ้นไปแห่งนันทิ จึงมีความสิ้นไปแห่งราคะ 0 556 PLAY MP3
51-นิพพานที่เห็นได้เอง 0 570 PLAY MP3
52-ภพ 3 (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 571 PLAY MP3
53-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 550 PLAY MP3
54-การตั้งอยู่ของความเจตนา หรือความปรารถนาคือ การบังเกิดในภพใหม่ 0 559 PLAY MP3
55-ฉันทะ ราคะ นันทิ ตัณหา อุปายะ และอุปาทานในขันธ์ 5 คือ เครื่องนำไปสู่ภพ 0 542 PLAY MP3
56-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด เครื่องนำไปสู่ภพใหม่ย่อมมี 0 545 PLAY MP3
57-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมี 0 553 PLAY MP3
58-มีจิตฝังลงไปในสิ่งใด การเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมี 0 542 PLAY MP3
59-อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ 0 549 PLAY MP3
60-ละธรรม 5 อย่าง ได้ความเป็นอริยบุคคล 0 573 PLAY MP3
61-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความไม่เที่ยง 0 534 PLAY MP3
62-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นทุกข์ 0 530 PLAY MP3
63-ผลของการพิจารณาเห็นสังขาร โดยความเป็นอนัตตา 0 528 PLAY MP3
64-ผลของการพิจารณาเห็นนิพพาน โดยความเป็นสุข 0 536 PLAY MP3
65-การเห็นเพื่อละสังโยชน์ 0 626 PLAY MP3
66-การเห็นเพื่อละอนุสัย 0 534 PLAY MP3
67-การเห็นเพื่อละอาสวะ 0 542 PLAY MP3
68-การเห็นเพื่อละอวิชชา 0 525 PLAY MP3
69-เหตุสำเร็จตามความปรารถนา 0 579 PLAY MP3
70-บทสรุป 0 640 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง