พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ยุวพุทธ ๔ (ก.ค. ๕๒)
  04_ไขปัญหาธรรม โดย พระอธิการคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 17-08-52

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  142-ไม่ทรงมีความลับ ที่ต้องให้ใครช่วยปกปิด

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  228-เพลินอยู่กับอายตนะภายใน เท่ากับ เพลินอยู่ในทุกข์

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  057.วิธีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลต้องทำอย่างไรในชาตินี้

 5. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  13 จิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่มใส

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  060-การรู้จักอันตคาหิกทิฏฐิ ไม่เกี่ยวกับการรู้อริยสัจ และการประพฤติพรหมจรรย์

 7. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  68-การเห็นเพื่อละอวิชชา

 9. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  08.วิญญาณที่มีอวิชชา กับจิตที่ไปรับรู้ต่างกันอย่างไร คลิปพอจ.แจกแจง จิต มโน วิญญาณ

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  123-เวทนาคือทางไปแห่งจิตของสัตว์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้