พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  002-การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้น เป็นไปไม่ได้

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  001-ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  048-ทรงคอยควบคุมวิตก ก่อนตรัสรู้

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  105-ทรงข่มสัจจกนิครนถ์

 5. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-ทำชั่วได้ชั่ว

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  346-สิ่งนั้นมีแน่

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  071-การสิ้นอาสวะมีได้เพราะการรู้อริยสัจ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-สัญโญชน์และที่ตั้งแห่งสัญโญชน์

 9. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  25-เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้