พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  03 - ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เอง

 2. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  007-กาม ประโยชน์การออกจากกาม และวิธีอธิบายให้คนอื่นเข้าใจปฏิ

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  02 - ผู้ชี้ขุมทรัพย์

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  053-ที่พึ่งผิด ที่พึ่งถูก

 5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  202-ทิฏฐิชั้นหัวหน้า ๑๘ อย่าง ล้วนแต่ปรารภธรรมที่เป็นฐานะ ๖ อย่าง

 6. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-การเห็นปฏิจจสมุปบาท ชื่อว่าการเห็นธรรม

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  01 - เนื้อแท้ที่ไมอันตรธาน

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  350-อสังขตลักษณะ ๓ อย่าง

 9. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  บทนำตามรอยธรรม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้