พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน

 2. รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๑ คำสอนจากพระโอษฐ์
  คำสอนจากพระโอษฐ์ 06

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  057-ผลของทานกับผู้รับ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  14-คติ ๕

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์)

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  13-กำเนิด ๔

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  037 - เสด็จสำนักอุทกดาบส

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ)

 9. นำนั่งสมาธิ ชุุดที่๒
  Track 08

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  105-อาทีนพของรูป

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้