พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  110-ผู้ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน หาได้ยาก

 2. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  057-ต้องขึงสายพิณพอเหมาะ

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  138-ความหมายของคำว่า “สังขาร”

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  122-เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะ ขึ้นอยู่กับการรู้หรือไม่รู้ตัณหาโดยนัยสี่

 5. ธรรมบรรยาย สัตว์
  12 สัตตานังจะหลุดพ้นได้อย่างไร

 6. กรรม
  15 สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  045.ความเป็นไปได้ยาก

 8. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 49

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  080-เจริญเมตตาจิตมีผลมากกว่าให้ทาน

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  02-KPMG 26.03.12

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้