พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  50 ละฉันทราคะแห่งสิ่งใดก็คือการละซึ่งสิ่งนั้น

 2. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  01 - พุทธวจน ความจำเป็นที่ต้องรู้ (Buddhawajana why do we must know)

 3. ขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ แผ่น๒
  015-หมวดที่ 15

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  067-คนพาล-บัณฑิต (นัยที่ ๓)

 5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  048-การเกิดขึ้นแห่งไตรทวารขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นแห่งอวิชชาของปฏิจจสมุปบาท

 6. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  17 - พระอาจารย์นำนั่งสมาธิ (Practising Anapanasati)

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  148-วิญญาณเมื่อทำหน้าที่เป็นพืช

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-นันทิเกิดเมื่อใด ก็มีปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้น

 9. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  043-ความไม่ประมาท ยังกุศลธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  045-สิ่งที่ทรงนำมาสอน ก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้