พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. กรรม
  04 เรื่องกรรม ภพ แสงฉาก ขันธ์ ๕ กฏอิทัปปัจจยตา และ สังขตธรรม

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  089.ความแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยสาวก ผู้เจริญพรหมวิหาร

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-นันทิเกิดเมื่อใด ก็มีปฏิจจสมุปบาทเมื่อนั้น

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  346-สิ่งนั้นมีแน่

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  064-ทำที่สุดทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้นเป็นไปไม่ได้

 6. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  107,108-สัทธานุสารี-ธัมมานุสารี

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  539-สัญญาในอุปาทานระงับไป เมื่ออารมณ์แห่งสัญญานั้นเป็นวิภูตะ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  047-ความหมายของคำว่า รูป

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-บทสวด ข้อปฏิบัติอันไม่เสื่อมเสีย

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  020.ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้