พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  312-ความดับของรูปขันธ์ คือ ความดับของทุกข์

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  381-นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุ

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  419-ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (อภัพพฐานสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) (อีกนัยหนึ่ง)

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  032-เปรียบนักเรียนอริยสัจ ด้วยหนูต่างจำพวกกัน

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  245-ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  522-ลำดับการหลุดพ้นโดยละเอียดเมื่อเห็นอนัตตา

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  541-การไม่เกิดอนุสัยสามเมื่อเสวยเวทนาสาม แล้วดับเย็น

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  333-เห็นโลกก็เห็นเหมือนเห็นฟองน้ำและพยับแดด

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  436-พระอรหันต์คือผู้เป็น อเสขะ

 10. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-อานิสงส์สูงสุดแห่งอานาปานสติ 2 ประการ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้