พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  036-ทรงแสวง

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  182-เรียกกันว่า “สัตว์” เพราะติดเบญจขันธ์

 3. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๒
  520919_349

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  035-มุมน้อยมุมหนึ่งของความทุกข์ ที่พระองค์ไม่มี

 5. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  30_EP 9 สังขารในสายปฏิจจสมุปบาท สัปปายะ13_26 กค 2560

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  097-ขันธ์ ๕ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  21-อนุตตริยะ 6 ( สิ่งที่ประเสริฐ 6 ประการ)

 8. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  11 สิ่งใดไม่ใช่ของเรา พวกเธอจงละเสีย

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  034-พระพุทธองค์ คือผู้ทรงชี้ให้รู้จักทุกข์

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  033-จงสงเคราะห์ผู้อื่น ด้วยการให้รู้อริยสัจ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้