พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 2. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  035-ย่อมยุบ ย่อมไม่ก่อ ย่อมขว้างทิ้ง ย่อมไม่ถือเอา ซึ่ง... ขันธ์ 5

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกกับปุถุชน เมื่อได้สมาธิ (นัยที่ 1)

 4. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  06_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160810_003

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  41 - ระวังตายคาประตูนิพพาน

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-เครื่องนำไปสู่ภพ

 7. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  011-20170205_1_เหตุที่สัตว์กลัวหรือไม่กลัว หวาดสะดุ้งต่อความ

 8. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  038-ข้อควรทราบเกี่ยวกับอกุศลมูล (ราคะ โทสะ โมหะ)

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  020 - การอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิต

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  058-ผู้เห็นแก่นอน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้