พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  วาจาที่ไม่มีโทษ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-ปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  089-ผู้เชื่อมั่นในตถาคต และสำเร็จในโลกนี้ หรือละโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จ

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา

 5. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  12 - วิบากแห่งกรรม (The result of Kamma)

 6. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  07 - เข้าใจในสังโยชน์ (To understand the three fetters)

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-ลักษณะผู้มีศรัทธาเลื่อมใส

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  08 - การทำกรรรมทางใดมีโทษมากที่สุด.mp3

 9. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  05 - เจริญภาวนาเจริญโพชฌงค์ (Cultivating Anapanasti fulfils seven factors )

 10. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  15 - การเข้าถึงความไม่ตายด้วยพุทธวจน (Attaining immortality by Buddhawajana )

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้