พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  08.วิญญาณที่มีอวิชชา กับจิตที่ไปรับรู้ต่างกันอย่างไร คลิปพอจ.แจกแจง จิต มโน วิญญาณ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  049-มโน คือ ส่วนแห่งอายตนะภายใน

 3. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  12.ชัดเจนเรื่องของจิต มโน วิญญาณ การเข้าถึงความไม่ตายนิพพานเช้าเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

 4. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-รายละเอียดที่บุคคลควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรม

 5. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-ทำชั่วได้ชั่ว

 6. เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
  01


 7. 07-ไขปัญหาธรรม พระอาจารย์คึกฤกธิ์ โสตถิผโล 12-07-50 เย็นช่วง2

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 2)

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  048-ความแตกต่างระหว่าง อรหันตสัมมาสัมพุทธะ กับภิกษุปัญญาวิมุตติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้