พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  103_Anacame20160724_1 ฆฏิการ

 2. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  207_Anacame20161231_1 อธิบายกามภพ สังโบชน์

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  111_Anacame20170225_1 อนาคามี

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้

 5. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  022-ผู้ไม่เข้าไปหา ย่อมหลุดพ้น

 6. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  107_Anacame20160918_1 อิสิทัตตะ สกทาคามี อนาคามี

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  205_Anacame20161105_1 กามฯ สังโยชน์ฯ ภพ ตอบคำถาม

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-ชื่อของอริยบุคคล (นัยที่4)

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  106_Anacame20160911_1 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  204_Anacame20161030_1 ทบทวนเรื่องกาม สังโยชน์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้