พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 4 5 6
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  207_Anacame20161231_1 อธิบายกามภพ สังโบชน์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-ทางให้ถึงความหลุดพ้น 5 ทาง

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  603_Anacame201605021_1 ตอบคำถาม

 4. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  407_Anacame20170211_1 มรรควิธีละความเพลิน ละขาดซึ่งภพ สังโยชน์ฯ

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  607_Anacame20170212_1 ตอบคำถาม

 6. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  609_Anacame20170219_1 ปุริสคติสูตรและตอบคำถาม

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  504_Anacame20161106_1 ธาตุต่างๆ เชื่อมโยงไปถึงรูป อรูป สังโยชน์

 8. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  302_Anacame20160703_1 สังโยชน์

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  307_Anacame20170305_1 สังโยชน์ ฯลฯ

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  308_Anacame20170308_1 ทบทวนสังโยชน์ - อนาคามี

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้