พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  047-อายตนะ คือ จุดตั้งต้นของปฏิจจสมุปบาท

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-บทสวด อานาปานสติ

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  036-ปฏิจจสมุปบาทมีเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ

 4. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  055-ทานที่ให้แล้วในสงฆ์แบบใด จึงมีผลมาก

 5. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-กระจายเสีย ซึ่งผัสสะ

 6. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  074.พุทธวจน faq ดื่มสุรา เป็นโสดาบันได้หรือไม่

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  059-เมื่อประพฤติถูกทาง กิริยาที่ไปนิพพาน เบาสบายเหมือนไม้ลอยตามน้ำ

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ระลึกถึงพระสงฆ์

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-การตั้งอยู่ของวิญญาณ คือ การบังเกิดในภพใหม่

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  054-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้