พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-ผู้มีหลักเสาเขื่อน

 2. ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม ปี ๕๔
  ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม 25 ม.ค. 2554 ยุวพุทธิกสมาคม

 3. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  031-ปฏิปทาของการสิ้นอาสวะ 4 แบบ

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-คนเราจิตยุ่ง เพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  59-อานิสงส์ของธรรม 4 ประการ

 6. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-การทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุด

 7. กรรม
  03 กฏแห่งกรรม ยุติธรรมที่สุด มีความหมายโดยละเอียดแยบคาย อย่างไร

 8. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  047-ถุงธรรม

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  111.น้ำตา ที่เคยหลั่งไหล

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-การได้อัตภาพ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้