พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  402_Anacame20161009_1 ทุกขา สุขาปฏิปทา ขิปปา ทันทาภิญญาโยงไปอันตราปรินิพายี และตอบคำถาม

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  058.การเกิดสังคมนุษย์

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  145.บุรพกรรมของการได้ลักษณะของมหาบุรุษ

 4. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-หลักการดำรงชีพ เพื่อประโยชน์สุขในวันนี้

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  084-สมาธินิมิตในขณะที่ทรงแสดงธรรม

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  08 - โสดาปัตติมรรค 2 จำพวก

 8. ธรรมบรรยาย สัตว์
  13 ทำอย่างไรจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของ สัตตานัง

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  033-ผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วเห็นความไม่เที่ยง

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  176-สิ่งที่ควรพิจารณาเนือง ๆ เพื่อละสังโยชน์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้