พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-บทสวด ธรรมวินัยคือศาสดา

 2. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  024-ธรรมเป็นเครื่องถอนอัสมิมานะในปัจจุบัน

 3. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-วิธีการบ่มวิมุตติให้ถึงที่สุด

 4. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ฆราวาสคับแคบเป็นทางมาแห่งธุลี

 5. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  080.การบรรลุธรรมต้องเป็นไปตามลำดับโสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ หรือไม่อย่างไร

 6. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-แบบการเจริญอานาปานสติที่มีผลมาก (นัยที่ 1)

 7. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง

 8. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  032-อานิสงส์แห่งกายคตาสติ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-บทสวด ก่อนนอน

 10. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้