พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-อานาปานสติเป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพาน

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  045-สิ่งที่ทรงนำมาสอน ก็เฉพาะเรื่องความพ้นทุกข์

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  319-ละกิเลสตัณหาได้ คือละเบญจขันธ์ได้

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  165-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละตัณหา 3

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  317-ความดับของเบญจขันธ์ คือ ความดับของทุกข์

 6. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-เหตุให้ศาสนาเสื่อม

 7. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  315-ความดับของสังขารขันธ์ คือ ความดับของทุกข์

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  018-พอรู้อริยสัจ ทุกข์เหลือน้อยขนาดฝุ่นติดปลายเล็บเทียบกับปฐพี

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  314-ความดับของสัญญาขันธ์ คือ ความดับของทุกข์

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  110-ความหมายของคำว่า “เวทนา”

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้