พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-สิ่งทั้งปวงที่ต้องรู้จัก เพื่อความสิ้นทุกข์ (นัยที่3)

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  062-เวทนาใดๆ ต่างประมวลลงใน ทุกข์

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  002.ความมีขึ้นแห่งภพ นัยที่1

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  118.สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง นัยที่2

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  186-อาหารของวิชชาและวิมุตติ

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  050-รายละเอียดของธาตุ 4

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  005 - การบังเกิดขึ้นของตถาคต คือความปรากฏขึ้นแห่งแสงสว่าง

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  010 - การบังเกิดข้นของตถาคต ไมได้กระทบต่อกฎของธรรมชาติ

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  055 - ทรงคิดค้นเรื่องเวทนาโดยละเอียด ก่อนตรัสรู้

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  130 -สถานที่ที่ควรจะระลึกตลอดชีวิต

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้