พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด เพื่อผู้เจ็บไข้

 2. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  อนุสาสนีปาฏิหาริย์

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  06 - สติปัฏฐาน ๔

 5. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  05 - อนัตตา

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  04 - ตัณหา...เป็นเชื้อแห่งการเกิด

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  03 - อุปาทานขันธ์ ๕

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  02 - เรื่องที่ต้องรู้เร่งด่วนในชีวิต

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด คุณสมบัติเสขะบุคคล
  01 - คุณสมบัติเสขะบุคคล

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้