พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  14 - เรื่องที่-11 สังคหวัตถุ

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  15 - เรื่องที่-12 ธรรมที่บัณฑิตบัญญัติไว้

 3. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  วางความพอใจในโลกทั้งปวง

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  15 ขันธ์ห้าเป็นอนิจจัง

 5. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียว

 6. ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม ปี ๕๔
  ตอบปัญหาผู้ปฏิบัติธรรม เช้า 22 มิ.ย. 2554 จ.นครนายก

 7. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-ทุกข์ที่เกิดจากหนี้

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๒ ฉบับ คู่มือโสดาบัน
  33 - สามัญญผลในพุทธศาสนาเทียบกันไม่ได้กับในลัทธิอื่น

 9. นำนั่งสมาธิ ชุุดที่๒
  Track 10

 10. ยุวพุทธ ๒ (ปี๕๑)
  04-ไขปัญหาธรรมค่ำ 270151

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้