พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน

 2. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ไม่คิดถึงสิ่งใด...ที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี


 3. 16-ไขปัญหาธรรม พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล 17-07-50 เย็น

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  016-ทุคติของผู้ทุศีล

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

 7. กรรม
  12 The Exit 7 เข้าใจเรื่องกรรม 3

 8. กรรม
  23 วิธีแก้กรรม ภพ ชาติ ผืนนาดี ผืนนาเลว บัวสามเหล่า

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  053-วิหารธรรมที่ทรงอยู่มากที่สุด ก่อนตรัสรู้

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  050-ผลของการมีศีล

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้