พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  168-เจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 เพื่อละอุปาทานขันธ์ 5

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  063-ปัญจุปาทานขันธ์เพิ่งจะมี เมื่อเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาท

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  048.สุคติของผู้มีศีล

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  544-การละความผูกพันในความสุขทุกชั้น

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  21 - ลำดับการหลุดพ้นเมื่อได้เห็น ไตรลักษณ์

 7. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  014-โสดาบันคือผู้เห็นชัดรายละเอียดแต่สายของปฏิจจสมุปบาท...1

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  156-อุปาทานและที่ตั้งแห่งอุปาทาน

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  26 - บริษัท E.C.T. International 2013-02-28

 10. ปฏิจจสมุปบาท จากพระโอษฐ์ ชุดที่๑
  09-5209

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้