พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  41 - ชมรมคนรู้ใจ 2013-01-23

 2. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 1)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-บทสวด อธิษฐานความเพียร

 4. พุทธวจนยามเช้า
  พุทธวจนสนทนา ช่วงก่อนฉัน วันที่ 14 ส.ค. 2554

 5. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-สิ่งที่เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  135 - ทรงทราบคติ ๕ และอุปมา--อปุ มาการเหน็ คต

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  138-ลักษณะของผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  001-ธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชา

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-บทสวด ความสิ้นสุดแห่งโลก

 10. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  024-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้