พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 > 
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  อนุสาสนีปาฏิหาริย์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  107-ความยาวนานแห่งสังสารวัฏ (นัยที่ 2)

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  054-เมื่อตั้งใจฟังธรรม นิวรณ์ 5 ย่อมไม่มี

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-เครื่องนำไปสู่ภพ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอน มีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมาก

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  085.การบูชาที่จัดเป็นการบูชาอย่างสูงสุด

 7. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์

 8. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่

 9. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้น

 10. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-ทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลำดับ (อย่างย่อ)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้