พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  037-ทรงพบ

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  149-การเกิดของวิญญาณเท่ากับการเกิดของทุกข์

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-ภพ ๓

 4. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-โสดาบันเป็นผู้บริบูรณ์ในศีลได้พอประมาณในสมาธิและปัญญา

 5. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ธรรม ๕ ประการ

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากเดรัจฉานกถา

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  079 - แผ่นดินไหว เนื่องด้วยการแสดงธรรมจักร

 8. พุทธวจน ฉบับ ๑ ตามรอยธรรม
  ทรงประกาศธรรมเนื่องด้วยการปลงอายุสังขาร

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-เหตุให้ไปนรก-สวรรค์

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  085-ยืนคนละที่ เห็นคนละแบบ (นัยที่ ๑)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้