พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-ปฏิจจสมุปบาท เป็นชื่อแห่งทางสายกลาง

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  101-ความเกิดขึ้น และความดับไปของขันธ์5

 3. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-เจริญสมถะและวิปัสสนา ย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-เจริญสมาธิแล้ว จักรู้ได้ตามเป็นจริง (นัยที่1)

 7. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  127-เจริญสมาธิแม้เพียงชั่วลัดนิ้วมือ ชื่อว่าไม่เหินห่างจากฌาน

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  011-ลักษณะของการเกิด

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  56 - จันทรารีสอร์ท010 2012-12-10

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้