พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  087-เจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ 3ครั้ง

 2. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-อานาปานสติเป็นเหตุให้ สติปัฏฐาน 4 โพชฌงค์ 7 วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ (อีกสูตรหนึ่ง)

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  058-จิตเป็นสมาธิแล้ว รู้อริยสัจได้แจ่มใส เหมือนเห็นของในน้ำอันใส

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  173-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การรบราฆ่าฟันกัน

 5. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-เมื่อเจริญอานาปานสติ ก็ชื่อว่า เจริญกายคตาสติ

 6. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  093-เหตุการณ์ช่วงปรินิพพาน

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-เพราะไม่รู้อริยสัจ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  148-ศาสดาและสาวก ย่อมมีการกล่าวตรงกันในเรื่องปฏิจจสมุปบาท

 9. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี 2551
  11 - 22 พ.ย. 2551 ทบทวนคุณสมบัติความเป็นพระโสดาบัน

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  057-ตรัสว่าจงเจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามเป็นจริง

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้