พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  131.ดับตัณหา คือ ปลงภาระหนักลงได้

 2. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-สังฆทานดีกว่า

 3. เปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
  03

 4. สุคตวินโย
  16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย

 5. สุคตวินโย
  05.โทษของกาม

 6. สุคตวินโย
  17.บุคคล 10 จำพวก ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลก

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 4)

 8. สุคตวินโย
  02.กายคตาสติ

 9. สุคตวินโย
  10.ตามรอยธรรม

 10. สุคตวินโย
  04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้