พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี 2551
  21 - 14 มิ.ย. 2551 หลักการทำงานของวิญญาณ / อาหาร 4

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  075 - เสด็จพาราณสี - พบอุปกาชีวก

 3. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  06. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559

 4. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  07. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

 5. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  10. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559

 6. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  12. สนทนาธรรมเช้าวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559

 7. รายการ...จะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้
  02 ศาสนากับโลกาภิวัฒน์

 8. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  01. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 9. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  01-สนทนาธรรมก่อนฉัน 23.08.14

 10. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  06-สนทนาธรรมก่อนฉัน 25.07.14

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้