พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยาย



ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยาย



เสียงอ่านพระสูตร



ธรรมบรรยาย



Suttas in English



พุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  035-สัดส่วนของทาน ศีล ภาวนา

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  128 -หลังปรินิพพาน เทวดาและมนุษย์จะไม่เห็นตถาคตอีก

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  023-เหตุให้ไปนรก-สวรรค์

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  111 - ทรงมีความชราทางกายภาพเหมือนคนทั่วไป

 5. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  02. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  144 - ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  095 - ทรงยืนยันเอง และทรงให้สาวกยืนยันว่ามีสมณะในธรรมวินัยนี้

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  127 -การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  045 - ความฝันครั้งสำคัญ ก่อนตรัสรู้

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทธะ กับ ภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้