พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  084-ความลับของขันธ์ 5

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  090-ผู้เป็นอสังขารปรินิพพายี ผู้เป็นสสังขารปรินิพพายี

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  503_Anacame20161002_1 ภพภูมิ ความต่างระหว่างสกทาคามีและอนาคามี

 4. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่

 5. สุคตวินโย
  09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา

 6. สุคตวินโย
  15.ใครเล่าจะไม่ชอบท่านสารีบุตร

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  056-จิตที่หลุดพ้นดีแล้ว

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  083-อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ

 9. สุคตวินโย
  04.การมาเฝ้าของจาตุมหาราช

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  082-อัสสาทะและอาทีนวะของวิญญาณ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้