พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน

 2. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  006-ความดับทุกข์มี เพราะความดับไปแห่งความเพลิน (นันทิ)

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๔ ฉบับ มรรควิธีที่ง่าย
  บทนำมรรควิธีที่ง่าย

 4. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-อานิสงส์สูงสุดแห่งอาณาปาณสติ 2 ประการ

 5. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-กายคตาสติ เป็นเสาหลักเสาเขื่อนอย่างดีของจิต

 6. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  013-ปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพาน (นัยที่ 2)

 7. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ผู้มีความเพียรตลอดเวลา

 8. สุคตวินโย
  05.โทษของกาม

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  114-สุขที่เคยได้รับ

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  145-ลักษณะของบุคคล 4 ประเภท

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้