พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  142-ปฏิปทาให้ถึงการเจริญสติปัฏฐาน

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-เป็นการยากที่จะพยากรณ์ ว่าใครงดงามและประณีตกว่า

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  041-การจองจำที่ทารุณเจ็บปวด

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-อนาคามีในภพมนุษย์ (นัยที่ 1)

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  048-นิวรณ์ 5 ที่ตัั้งแห่งความดับปัญญา โพชฌงค์ 7 ที่ตั้งแห่งความเจริญปํญญา

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  119-อานิสงส์ที่มุ่งหวัง ของการเจริญอนัตตสัญญา

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  115-ละธรรมอย่างหนึ่ง ได้อนาคามี (นัยที่ 5)

 8. สุคตวินโย
  09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  179-ผลของการมีสังวร และไม่มีสังวร

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  021-ผู้สิ้นสังโยชน์ในภพมนุษย์ (นัยที่ 2)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้