พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  05.20170325_1 แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฐิในปฏิจจสมุปบาท วิญญาณทิฐิ

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  007-ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ (นัยที่ 2)

 3. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ผู้มีความเพียรตลอดเวลา

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  050.พระสูตรหลังฉัน 05-30-59

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  403_Anacame20161120_1 สังโยชน์ที่ได้มาซึ่งภพ วางจิตให้ทาน

 6. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  018-ลัทธิที่เชื่อว่าสุขและทุกข์เกิดจากเทพเจ้าบันดาลให้

 7. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  13.ขั้นตอนการเจริญอานาปานสติจนหลุดพ้น จิต มโน วิญญาณ เช้าพุธที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐

 8. พุทธวจนฉบับ ๑ ตามรอยธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๗ จิต มโน วิญญาณ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  060-การได้อัตภาพ

 10. ธรรมบรรยาย จิต มโน วิญญาณ
  02.จิต มโน วิญญาณ ภพ ชาติ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้