พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  032 - กามสุขกับความเบื่อหน่าย

 2. กรรม
  05 ชาวพุทธควรแก้กรรมตามใคร

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  231-กามเปรียบด้วยท่อนกระดูก

 4. รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก
  03 - อานาปานสติ-๑

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-ผลของการได้สมาธิ แล้วเห็นความไม่เที่ยง (นัยที่ 1)

 6. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  062.พุทธวจน กำลังของพระโสดาบัน

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  14-คติ ๕

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-นัตถิกทิฏฐิปิดบังการเห็นอริยสัจสี่

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  13-กำเนิด ๔

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  148-ทรงต่างจากเทวดาและมนุษย์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้