พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  023.พระสูตรหลังฉัน 04-25-59

 2. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  012-การพยากรณ์บุคคลอื่น ทำได้หรือไม่

 3. สุคตวินโย
  13.ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์

 4. สุคตวินโย
  14.เจ้าสรกานิ สมาทานสิกขาเวลาสิ้นพระชนม์

 5. สุคตวินโย
  12.เหตุปัจจัยของการเกิดแก่เจ็บตาย

 6. สุคตวินโย
  10.ตามรอยธรรม

 7. สุคตวินโย
  02.กายคตาสติ

 8. สุคตวินโย
  09.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา

 9. พุทธวจนฉบับ ๓ ก้าวย่างอย่างพุทธะ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  030-ผู้อยู่ใกล้นิพพาน

 10. สุคตวินโย
  16.ผู้ที่เกิดมาแล้วจะพ้นจากชรามรณะไม่มีเลย

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้