พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  173-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การรบราฆ่าฟันกัน

 2. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  เหตุของความสามัคคีและความแตกแยก

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  235-กามเปรียบด้วยของในความฝัน

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  035-การออกบรรพชา

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  09 - การสนทนากับพระอานนท์เรื่องกัลยาณมิตร

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  091-เป็นการยากที่จะพยากรณ์ ว่าใครงดงามและประณีตกว่า

 7. พุทธวจนบรรยาย เพื่อหนทางสู่ความไม่ตาย
  01 - พุทธวจน ความจำเป็นที่ต้องรู้ (Buddhawajana why do we must know)

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  273-อาการที่ตัณหา (เครื่องนำไปสู่ภพใหม่) เจริญขึ้น

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  418-ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ (อภัพพฐานสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ)

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  การตั้งจิตในกายคตาสติ เป็นเสาหลักอย่างดีของจิต

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้