พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  011.พระสูตรหลังฉัน 04-10-59

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  176-เบญจขันธ์เป็นอนัตตา

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  064.โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยาก

 4. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  173-ปฏิจจสมุปบาท แห่ง การรบราฆ่าฟันกัน

 5. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  273-อาการที่ตัณหา (เครื่องนำไปสู่ภพใหม่) เจริญขึ้น

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  239-ไวพจน์ของกาม

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  108.การท่องเที่ยวที่แสนยาวนาน

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด ปฏิจจสมุปบาท

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  010-ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการ

 10. พุทธวจนฉบับ ๒๐ สังโยชน์ อ่านโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
  022-ความเป็นอริยบุคคล กับการละกามโยคะและภวโยคะ (บุคคล ๓ จำพวก)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้