พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ต้องท่องเที่ยวมาแล้ว เพราะไม่รู้อริยสัจสี่

 2. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-การเจริญอานาปานสติ (ตามนัยแห่งมหาสติปัฏฐานสูตร)

 3. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  09. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

 4. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  01. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 5. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  08. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

 6. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  11. สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

 7. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  02. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  209-ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบัน (นัยที่3)

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  134-ความหมายของทางสายกลาง (นัยที่2)

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  176-การเห็นชนิดละอัตตานุทิฏฐิได้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้