พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  139-สิ่งนั้น มีแน่

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  003-ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  68 - เรื่องที่-64 ผู้ควรรับทักษิณา นัยที่ 7

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  244-เหตุที่ทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง (เพราะภวตัณหา)

 5. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-นิวรณ์เป็นเครื่องทำกระแสจิตไม่ให้รวมกำลัง

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๒ เดรัจฉานวิชา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  035-อะไรคือใบไม้ในป่า อะไรคือใบไม้ในกำมือ

 7. สังกัปปะราคะ (ความกำหนัดไปตามอำนาจความตริตรึก) คือกามของคนเรา
  007-กาม ประโยชน์การออกจากกาม และวิธีอธิบายให้คนอื่นเข้าใจปฏิ

 8. ธรรมบรรยาย สัตว์
  13 ทำอย่างไรจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของ สัตตานัง

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  017-สมัยเพื่อการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
  ผลแห่งทาน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้