พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  001-ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  076-ประเภทหรือเค้าโครงของอริยสัจ หลักอริยสัจมีอย่างเดียว แต่คำอธิบายมีปริยายมากมาย

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  157-เบญจขันธ์ได้นามว่าสักกายะและสักกายันตะ

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  074 - ทรงระลึกหาผู้รับปฐมเทศนา

 5. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  062.พุทธวจน กำลังของพระโสดาบัน

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  071-การสิ้นอาสวะมีได้เพราะการรู้อริยสัจ

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  144-ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองค์

 8. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  531-ขั้นตอนอันจำกัดแห่งปัจจัยของการละกาม - รูป – อรูปราคะ

 9. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  034-นัตถิกทิฏฐิปิดบังการเห็นอริยสัจสี่

 10. รายการพุทธวจน ปี ๕๔
  รายการพุทธวจน 63

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้