พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๑๐ สาธยายธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-บทสวด ละนันทิ

 2. พุทธวจนฉบับ ๘ อินทรียสังวร อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-เพราะไม่เพลิน จึงละอนุสัยทั้ง 3 ได้

 3. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  029 - ประกอบด้วยมหาปุริสลักขณะ 32

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  018.พระสูตรหลังฉัน 04-18-59

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  เนื้อแท้ที่ไม่อันตรธาน

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  050 - ธรรมที่ทรงอบรมอย่างมาก ก่อนตรัสรู้

 7. คอร์สวัดนาฯสัปปายะ
  16_06-ม้าอาชาไนย-ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ และพอจ.ตอบคำถาม 161221_003

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  17-ข้อแตกต่างระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ เมื่อเจริญพรหมวิหาร

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  042.ความเป็นไปได้ยาก

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๘ สกทาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  42-เหตุให้เป็นคนดุร้าย หรือคนสงบเสงี่ยม

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้