พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  245-ภพแม้ชั่วขณะดีดนิ้วมือก็ยังน่ารังเกียจ

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  117-เวทนามีธรรมดาไม่เที่ยง

 3. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  493-อาการดับแห่งความทุกข์

 4. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  032-เปรียบนักเรียนอริยสัจ ด้วยหนูต่างจำพวกกัน

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  27-หลักปฏิบัติต่อคำสอนของสัมมาสัมพุทธะ

 6. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑ ฉบับ ตามรอยธรรม
  21 - ลำดับการหลุดพ้นเมื่อได้เห็น ไตรลักษณ์

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  074-ความติดใจก็เป็นสังโยชน์

 8. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  204-อันตคาหิกทิฏฐิ สิบ ๒,๒๐๐ นัย ล้วนแต่เป็นไปในขันธ์ห้า ล้วนแต่ปิดบังการเห็นปฏิจจสมุปบาท

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  512-กระแสการปรุงแต่งแห่งการเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ

 10. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  244-เหตุที่ทำให้ฟังธรรมไม่รู้เรื่อง (เพราะภวตัณหา)

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้