พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. รวมพุทธวจนบรรยาย ณ คิดดีคลินิก
  10 - จิตยุ่งเพราะไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  461-หมดตัวตน ก็หมดเรื่องผูกพัน

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  101-ทรงมีการประทมอย่างตถาคต

 4. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ ปี ๕๔
  สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ 5 ก.พ. 2554

 5. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ธรรมเป็นอุปการะเฉพาะแก่อานาปานสติภาวนา

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  134-ทรงพยากรณ์แล้วเป็นหนึ่งไม่มีสอง

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๓ ทาน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  008-การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

 8. คิดดีคลีนิคปี 57-58
  14 มัชฌิมาปฎิปทา

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  106-เหตุให้ทรงบัญญัติวินัย

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  051-ทรงพยายามในเนกขัมมจิต และอนุปุพพวิหารสมาบัติ ก่อนตรัสรู้

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้