พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  383-ปรินิพพานเฉพาะตน ผลแห่งการถอนความมั่นหมายในธรรมทั้งปวง

 2. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  170-เบญจขันธ์เนื่องด้วยปัจจัยแห่งความเศร้าหมองและบริสุทธิ์

 3. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  204-อันตคาหิกทิฏฐิ สิบ ๒,๒๐๐ นัย ล้วนแต่เป็นไปในขันธ์ห้า ล้วนแต่ปิดบังการเห็นปฏิจจสมุปบาท

 4. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  37 ลูกในคอก

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  ว่าด้วยความรัก ๔ แบบ

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  512-กระแสการปรุงแต่งแห่งการเกิดวิมุตติญาณทัสสนะ

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  44-กรณีของคฤหัสถ์

 8. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๓ ฉบับ ทาน
  34 - เรื่องที่-31 เหตุในการให้ทาน นัยที่-3

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  220-กามคุณห้าคือบ่วง

 10. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  205-ผัสสะ คือปัจจัยแห่งทิฏฐิ ๖๒

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้