พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยาย



ถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยาย



เสียงอ่านพระสูตร



ธรรมบรรยาย



Suttas in English



พุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  009-ตั้งจิตในกายคตาสติ เสมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมัน

 2. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  028-ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของบุคคลทั่วไป (นัยที่ 4)

 3. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  019-สักแต่ว่า...(นัยที่1)

 4. พุทธวจน เพื่อความสิ้นทุกข์
  10 อานิสงส์ของอานาปนสติ

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-เจริญสมถะและวิปัสสนา ย่อมแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนก

 6. พุทธวจนฉบับ ๔ มรรควิธีที่ง่าย อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  029-ผู้มีความเพียรตลอดเวลา

 7. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  35 - บริษัท balance shop สาขา 2 2012-02-31

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  135-อสังขตลักษณะ

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้

 10. พุทธวจนฉบับ ๙ ปฐมธรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-หลักในการใช้จ่ายทรัพย์

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้