พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  156 - เคยบังเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิต สอนการบูชายัญญ์

 2. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  015-การแสวงหา 2 แบบ

 3. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  025-กรรมที่ทำให้ได้รับผลเป็นความไม่ตกต่ำ

 4. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  057.วิธีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อได้ความเป็นอริยบุคคลต้องทำอย่างไรในชาตินี้

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  120.อุปมาแห่งนิพพาน

 6. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด ผู้มีตาสมบูรณ์
  14 - เทศบาลนครนนทบุรี 2011-12-30

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  007 - การมีธรรมของพระตถาคต อยู่ในโลกคือความสุขของโลก

 8. พุทธวจนฉบับ ๑๔ ตถาคต อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-บำเพ็ญทุกรกิริยา

 9. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๑ ฉบับ ภพภูมิ
  109.การเวียนเกิดที่แสนยาวนาน

 10. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  127 -การปรินิพพานของพระองค์ คือความทุกข์ร้อนของมหาชน

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้