พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. กรรม
  26 วิญญาณ วิญญาณฐิติ ภพ ชาติ กรรม คติ ๕ นิพพาน การทำงานของขันธ์ ๕.mp3

 2. กรรม
  02 เรื่องกรรม และเหตุแห่งความสิ้นกรรม

 3. พุทธวจนฉบับ ๑๕ ปฏิบัติ สมถะ วิปัสสนา อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  037-ธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรม

 4. พุทธวจนฉบับ ๑๖ อนาคามี อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  100-ปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น

 5. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  128-ความดับของขันธ์ 5 คือ ความดับของทุกข์

 6. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  115-เลือด ที่เคยสูญเสีย

 7. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  020-ปฎิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อสรชิต

 8. รวมพุทธวจนบรรยาย ชุด จิตหลุดพ้น
  01-สนทนาธรรมก่อนฉัน 23.08.14

 9. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  130-ละตัณหาได้ คือ ละเบญจขันธ์ได้

 10. พุทธวจนฉบับ ๑๑ ภพภูมิ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  103-ความเป็นไปได้ยาก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้