พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. สุคตวินโย
  11.ท่านสารีบุตรสรรเสริญตถาคต

 2. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  03. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

 3. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  01. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559

 4. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  06. สนทนาธรรมค่ำวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559

 5. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  08. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

 6. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  11. สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

 7. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๔ ฉบับ ตถาคต
  013 - เหตุที่ทำให้ได้พระนามว่า อรหัรตสัมมาสัมพุทธะ (นัยที่2)

 8. ปฏิปทาเพื่อบรรลุมรรคผลของคนเจ็บไข้
  ก่อนตายควรฟังธรรมบทใด

 9. พุทธวจนฉบับ ๗ ฆราวาสชั้นเลิศ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  027-ฉลาดในเรื่องกรรม

 10. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  002-อานิสงส์แห่งอานาปานสติ 7 ประการ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้